Smaller Default Larger

                  

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII

ȘCOLII GIMNAZIALE NR.2 MODELU

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016

raport anual 2015 2016

Director pof.Conachiu Valeria

          MISIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.2 MODELU

                               “Eficiență-calitate-profesionalism”

       

                 Școala Gimnazială Nr.2 Modelu este un centru de resurse și servicii educaționale oferite comunității în condițiile deschiderii spre spațiul integrator European din care România  face parte și in care vor evolua de acum inainte elevii noștri.Iată de ce ne propunem să il ajutam pe elev sa-și descopere potențialul pe care să-l folosească in mod competent, creativ și fexibil astfel incât să se adapteze cerințelor unei societăți dinamice , în permanentă schimbare.

1.Activitatea manageriala

1.1Realizarea documentelor de proiectare managerial Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2015- 31.01.2016.

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial. Atât la nivelul şcolii cât şi al compartimentelor, documentele de proiectare a activităţii au fost întocmite la începutul fiecărei etape pe baza unei temeinice analize de diagnoză a activităţii anterioare, prin raportare la indicatorii de performanţă şi la criteriile de evaluare. De fiecare dată, planul managerial unic a constituit documentul de bază al proiectării, acestuia circumscriindui-se celorlalte documente de proiectare şi planificare.

    Pornind de la baza conceptuală şi normativă, făcând o riguroasă diagnoză şi stabilind obiective succinte, clare şi precise care au cuprins toate domeniile funcţionale ale unităţii şcolare, acesta a dezvoltat un plan operaţional concret, adaptat la contextul socio-profesional, etnic şi confesional, specific zonei în care îşi desfăşoară activitatea scoala.         

  Documentele de proiectare a activităţii pentru toate sectoarele de activitate s-au bazat pe -Legea Educatie Nationale nr 1/2011 ; - Ordinele ,notele precizate de MENCS ;

-Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor preuniversitare ;   -Regulamentul

de ordine interioara a Scolii Gimnaziale Nr 2 Modelu

     Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi al celui teritorial, cu cele specifice unităţii de învăţământ, pe baza documentelor curriculare oficiale.

      Obiectivele generale (pentru toate nivelurile de învăţământ) specifice Şcolii Gimnaziale nr.2 Modelu, au vizat optimizarea întregii activităţi din şcoală în toate

domeniile funcţionale: optimizarea actului managerial; crearea condiţiilor pentru realizarea standardelor educaţionale şi a finalităţilor pe niveluri de învăţământ; promovarea tehnicilor şi metodelor de predare- învăţare-evaluare conform exigenţelor reformei; creşterea funcţionalităţii bazei materiale; aplicarea legislaţiei; operaţionalizarea activităţii; eficientizarea activităţii; identificarea punctelor slabe, a punctelor tari, a oportunităţilor şi ameninţărilor; stimularea şi motivarea morală şi materială a personalului şi a elevilor; creşterea gradului de implicare; optimizarea competenţelor şi dezvoltarea acestora; cultivarea şi dezvoltarea spiritului de echipă; utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii; asigurarea fluxului informaţional şi eficientizarea comunicării; atragerea opiniei publice, a comunităţii în vederea sprijinirii unităţii; popularizarea şcolii; extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.

           Acţiunile prioritare propuse pentru anul şcolar 2015-2016 au fost:

 • Întărirea disciplinei şi securităţii elevilor în şcoală Creşterea coeziunii colectivelor de elevi, profesori, personal didactic auxiliar si nedidactic.

 ØOrganizarea circuitului informaţional în concordanţă cu noua structură a spaţiilor de învăţământ.

 ØAsigurarea bazei materiale în clădiri ţinând seama de repartiţia elevilor de la primar şi gimnaziu

         Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de

baza următoarelor:

   1) Documente de evaluare şi diagnoză:

          a. Rapoartele de activitate  ale comisiilor şi grupurilor  de lucru desemnate prin  

                      decizii interne în anul şc 2015/2016;

          b. Raportul de activitate pe anul şcolar 2015/2016;

          c. Documente de raportare financiar-contabilă;

          d. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate.

   2) Documente de proiectare:

          a. Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2014 – 2018;

          b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2015, respectiv 2016;

     În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar  

  2015/2016 au fost emise decizii interne pentru numirea:

 1)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

2) Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice:

 a. Comisia pentru curriculum;

 b. Comisia pentru elaborarea orarului;

 c. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;

 d. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

e. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;

 f. Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare profesională;

g. Comisia pentru activităţi de recepţie, inventariere şi respectiv casare;

 i. Alte comisii cu funcţionare pe durată limitată sau anuală prevăzute de acte normative   în vigoare –evaluare nationala, corigenţe etc.

3. Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:

 1) Pentru activitatea didactică:

 a. Asistenţe la ore efectuate de director şi responsabilii de comisii metodice;

 b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;

c. Analiza periodică a documentelor comisiilor metodice şi aplicarea corecţiilor necesare în activitatea acestora;

 d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;

 e. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la evaluări naţionale şi concursuri şcolare;

f. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina elevilor;

2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:

 a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar contabil;

 b. Verificarea şi semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil;

 c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;

d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituției.

 Deficienţa cea mai importantă constatată în activitatea de monitorizare şi control a fost implicarea relativ redusă a şefilor de catedre şi responsabililor de discipline în asistenţa la ore şi evaluarea documentelor de proiectare curriculară, respectiv monitorizarea respectării acestora. Dintre cauzele posibile pentru această disfuncţionalitate au fost identificate următoarele: lipsa unei motivaţii materiale pentru activitatea de responsabil de comisie, lipsa de experienţă managerială, în special în condiţiile schimbării anuale la unele discipline a responsabililor de comisii metodice.

 4. A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional. Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele:

 a) Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ;

 b) Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Primarului comunei Modelu, părinţilor. Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie a fost excelentă pentru toţi cei desemnaţi;

 c) Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

II. RESURSE MATERIALE

Unitatea  scolara   are  urmatoarele  spatii pentru invatamant       

Spatii si încãperi Scoala cu cls.I-IV Tonea + Gradinita  Tonea Scoala Gimnaziala nr.2

Corp anexa

Scoala nr.2

Sãli de clasã /cabinete 4 +2                7         -
Laboratoare - 2=1fizica si chimie+1 biologie         -
Cabinete  - -          - 
Bibliotecã - -          1
Cabinet informaticã - 1          -
Sediu administrativ(arhiva) - 1          -
Cabinet medical - -          -
Atelier - -          -
Camerã pentru femeia de serviciu 1 1          -
Magazie lemne 1  -          1
Salã profesoralã 1 + 1 1          -
Grupuri sanitare 1 + 1 1          1
Coridoare 5(4 scoala +1 gradinita) 3 1
Secretariat - 1  -
Casa scãrilor - 2  -
 Sala de sport - -
Cabinet director - 1 -
Total încãperi  10 + 5 20   5

 

III Resurse umane

Reţeaua scolara 2015-2016

ÒEste organizata pe trei nivele:

Ò-  nivelul preșcolar – 2 grupe;

Ò-  nivelul primar – 14 clase

Ò-  nivel gimnazial- 11 clase

Elevi

Ò Cei604 de elevi si prescolari din unitatea noastra sunt repartizaţi astfel:

Ò-   45 preșcolari in cele2 grupe;

Ò-180 elevi la învaţamânt primar,  Școla cu cls I-IV Tonea și 

-139    la Școala Gimnazialanr . 2 Modelu

           -  240 elevi la gimnaziu.

SITUATIA DEMOGRAFICA A ELEVILOR

 

AN SCOLAR  2013-2014

 2014-2015

 2015-2016

Prescolar

  41copii /

2 grupe

  41 copii /

2 grupe

45 copii/

2 grupe

Primar

336 elevi / 

15 clase

318 elevi /

17 clase

319 copii/

14 clase

Gimnazial

255 elevi / 

12 clase

227 elevi /

11 clase

240 copii/

11 clase

Total 

632 elevi 586 elevi 604 elevi

Reprezentare grafică privind situatia demografica a elevilor

La sfarsitul  anului 2015-2016 , rezultatele la invatatura sunt sintetizate astfel

ŞCOALA PRIMARA NR 2 TONEA

Clasa Elevi înscrişi la 14.09.2015 Elevi veniţi prin transfer Elevi plecaţi din unit.şcolară Elevi în evidenţă la sfarsitul semestrului I Elevi în evidenţă la sfarsitul semestrului II
Pregatitoare 51 1 1 51 51
I 35 3 2 37 36
II 44 2 5 42 43
III 24 2 4 24 24
IV 26 1 1 25 26

Şcolarizarea şi frecvenţa Tonea 2015-2016

Nivel

Efective

Elevi

Absenţe
Total Motivate Nemotivate
PRIMAR
Pregatitoare 51 188 187 1
I 36 572 523 49
II 43 662 36 626
III 24 757 29 728
IV 26 1038 0 1038
TOTAL 180 3217 775 2442

Şcolarizarea şi frecvenţa PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR 2 MODELU

Nivel

Efective

Elevi

Absenţe
Total Motivate Nemotivate  
PRIMAR
Pregatitoare 24 7 0 7  
I 21 275 34 241  
II 24 647 87 560  
III 23 374 96 278  
IV 40 1129 309 820  
TOTAL 132 2432 526 1906  
           
GIMNAZIAL
V 79 8095 2934 5161  
VI 59 5535 1003 4532  
VII 49 7122 776 6346  
VIII 47 7448 2002 5446  
TOTAL 234 28200 6715 21485  

Mediile la sfarsit de an scolar  Scoala   Tonea

Clasa                                Medii intre  
Suficient Bine F Bine
Pregatitoare 20 15 16
I 4 15 17
II 15 16 10
III 10 11 7
IV 11 4 7
TOTAL 54 61 57
         

 

ŞCOALA GIMNAZIALANR.2 MODELU

Clasa                                 Medii intre  
Suficient Bine F Bine
Pregatitoare 7 7 10
I 4 8 9
II 0 8 13
III 2 9 10
IV 13 9 16
TOTAL 26 41 58
  5- 6,99 7- 8,99  9-10                                         9 - 10
V 23 19 9
VI 28 19                     3
VII 19 17                 0
VIII 8 26 2
TOTAL   78 81 14
         

Rezultatele obţinute de elevi la Examenele Naţionale.2015-2016

Rezultate la evaluare națională organizată la finalul cls a II-a, IV-a,VI-a

Clasa a II-a:   --67-- de elevi inscrisi 

Testul CITIT: - prezenţi ..48.. de elevi. Au răspuns, la toți itemii, astfel : corect 72,55%- parțial corect 8,33-%, răspuns incorect 17,99-% și fără răspuns 1,13-%.

Testul SCRIS: - prezenţi 49- de elevi. Au răspuns la toți itemii, astfel: corect 38,53-%, parțial corect 23,46-%, incorect 38,01- % și fără răspuns 0-%.

Testul MATEMATICĂ: - prezenţi 53- de elevi. Au răspuns la toți itemii, astfel: corect  60,71-%, parțial corect  0,94-%, incorect -33,64-% și fără răspuns -4,71-%.

 

Clasa a IV-a:    -66-  de elevi înscrişi 

Testul LIMBA ROMÂNĂ: - prezenţi -54-. de elevi; 58,90-% din elevi au primit punctaj total,-10-% din elevi au primit punctaj parțial și 27,03- % din elevi au răspuns incorect. 4,07% cu raspuns lipsa

Testul MATEMATICĂ:- prezenţi -57- de elevi. -50-% din elevi au primit punctaj total,-1,24-% din elevi au primit punctaj parțial și -43,15- % din elevi au răspuns incorect.5,61% cu raspuns lipsa

Clasa a VI-a:   59- de elevi înscrişi

Testul LIMBĂ ŞI COMUNICARE: - prezenţi 52- de elevi;. -48,23-% din elevi au primit punctaj total,28,02-% din elevi au răspuns parțial corect, -14,83- % au primit punctaj 0  -.8,92% cu raspuns lipsa

Testul MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE: - prezenţi 54- de elevi.;  -34,21-% din elevi au primit punctaj total, -15,55-% din elevi au primit punctaj parțial, -50,24-% au primit punctaj 0 .

 

 

Rezultate la evaluare națională organizată la finalul clasei a VIII-a

AN SCOLAR NR.ELEVI INSCRISI LA INCEPUT DE AN NR.ELEVI PROMOVATI NR.ELEVI PREZENTI LA EXAMENE NR.ELEVI ABSENTI LA EXAMNENE TRANSE MEDII
SUB NOTA 5 NOTA 5-6,99 NOTA 7-8,99 NOTA 9 -10
2014 - 2015 51 39 19 0 9 10 5 0
2015 - 2016 47 36 25 1 11 13 2 0

Inserţia şcolară / socială a elevilor după absolvire. Statistic pe licee

ANUL LICEU PROFIL

Nr. elevi

admişi

2015-2016 Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu,,Călăraşi Real 1
Colegiul Economic Călăraşi

Servicii 

Real

4

1

Grup Şcolar ”Danubius” Călăraşi Tehnic 1
Colegiul Tehnic ”Ştefan Bănulescu”Călăraşi

Servicii

Pedagogic

3

6

Liceul Tehnologic„Dan Mateescu ”Călăraşi

Servicii

Tehnic

3

3

Colegiul Agricol „Sandu Aldea ”Călăraşi Resurse naturale 2
Total     24
     

Situaţia încadrării cu personal didactic se prezintă astfel

Nr.total de cadre didactice

2015-2016

Nr.de cadre didactice cu norma de bază în şcoală Nr. de cadre didactice titulari Nr.de cadre didactice suplinitori Nr.cadre didactice în cumul Nr.cadre didactice necalificaţi
37 31 18 7 5 1

SITUAŢIA STATISTICĂ

 PE GRADE DIDACTICE SE PREZINTĂ ASTFEL:

                            

Necalificat

2015-2016

Debutant Definitiv Grad II Grad I Doctor
1 9 7 4 16 0

 

Perfecţionare prin grade didactice

ÒActivitatea de perfecţionare şi formare continuă urmăreşte:

Òactualizarea competenţelor de bază şi a cunoştinţelor didactice din domeniul disciplinei;

Òdobândirea de noi competenţe;

Òaprofundarea didacticii disciplinei;

Òiniţierea şi utilizarea de noi metode şi materiale didactice.

ÒPerfecţionare prin grade didactice

Òinspecţii speciale de definitivat:    1

Ò- inspecţii curente grad didactic II:  3

Ò- inspecţii curente grad didactic I:    1

4. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii: Comisii metodice: Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice, Comisia dirigintilor, Comisia pentru  orar, Comisia Antiviolenţă, Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor, Comisia pentru curriculum, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie (CEAC),. Coordonatorul activităţii educative a fost numit doamna prof. Pestritu Gabriela.

Comisii pe probleme: Comisia PSI, Comisia pentru sănătatea şi securitatea muncii, Comisia pentru acordarea burselor, , Comisia de inventariere a bunurilor de patrimoniu, Comisia pentru casare, Comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre, , Comisia Euro 200, Comisia de arhivare.

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea  cazurilor.

Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor diriginti a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice ( metodologia Evaluării Naţionale, mişcarea de personal, Legea calităţii în educaţie, s.a. ) atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la clase către elevi şi părinţi.

   Activitatea de inspectie şcolară a fost completată cu asistenţe la ore efectuate de director, cu precădere la cadrele didactice debutante în vederea consilierii şi sprijinirii dezvoltării profesionale.

COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂTORI  TONEA

Activitatea comisiei metodice a invatatorilor s-a desfasurat pe parcursul semestrului I si al-II-lea, respectand Planul managerial si Graficul de activitati propus la inceputul anului scolar.

   I  Dezvoltarea  de  curriculum    

    ^ s-au intocmit la timp,corect si personalizat planificarile calendaristice,precum si proiectarile unitatilor de invatare pe baza studierii prealabile a programelor scolare

     s-a respectat parcurgerea CDS-ului ,planificarea realizandu-se in functie de specificul acestor ore: aprofundare sau extindere

    schemele orare s-au realizat respectand norma didactica, iar orarele intocmite au avut in vedere  respectarea curbei de efort a elevilor

   

                                                                      Responsabil:  prof. Melente Alice Ramona

  ^ documente scolare: cataloage, liste de inscriere, dosarele elevilor de clasa  pregatitoare si clasa I au fost intocmite corect si la timp;

  s-a verificat notarea ritmica a elevilor, intocmindu-se rapoarte periodice de constatare;   

                    

                                                           Responsabili: inv. Andronescu Alexandru

                                                                                   

II  Dezvoltarea  resurselor  umane

  ^ toti invatatorii au participat activ la sedintele cercului pedagogice de la nivel judetean

^ s-au sustinut referate tematice

cu implicarea activa si responsabila a membrilor comisiei s-au derulat ateliere de lucru/dezbateri pe probleme specifice :

  „Analiza rezultatelor evaluărilor iniţiale. Stabilirea planului de remediere ce va fi aplicat pe parcursul anului şcolar.

    Întocmirea raportului de analiză a rezultatelor evaluării iniţiale.” – atelier de lucru

Dezbarere -,,Profilul psihologic al scolarului mic;

Particularitatile psihologice in perioada mica 6-7 ani;11-12 ani* ,Catrangiu Dan                                                                     Lectie demonstrativa -Clasa a-III-a  Substantivul-Text suport

,,Elefantelul curios’’,adaptare dupa Rudyard Kipling;Radu Florica

Referat ,,Gramatica disciplina scolara in ciclul primar si locul substantivului in cadrul gramaticii’’.Danciu Cezarina.

 Atelier de lucru-,,Stabilirea tematicii evaluarii prin teste unice si a perioadei de administrare a acestora’’;

Sedinta de analiza-,,Analiza probelor de evaluare sumativa pe sem.I”;

-,,Propuneri pentru studierea disciplinei optionale in anul scolar 2016-2017’’;

Lectie demonstrativa - Clasa I  ,,Adunarea si scaderea nr.nat.in concentrul 31-100”;

,,Soarele,sursa de energie si caldura”-Melente Alice;

,,Jocul didactic metoda eficienta in predarea continuturilor matematice”-Putere Madalina.

Dezbatere-Intocmirea programului de activitati pentru saptamana :,,Sa stii mai multe,sa fii mai bun!”;

Masa rotunda-Intocmirea raportului pentru saptamana:,,Sa stii mai multe,sa fii mai bun!”;

Atelier de lucru-Stabilirea tematicii evaluarii prin teste unice si a perioadei de administrare a acestora;

Sedinta de analiza-Prezentarea raportului de activitate al Comisiei metodice pentru anul scolar 2015-2016.

Melente Alice

^ activitatea de evaluare a elevilor prin teste iniţiale şi finale s-a desfasurat conform tematicii stabilite semestrial

s-au centralizat rezultatele si s-au discutat in cadrul Comisiei metodice

s-au stabilit programe de ameliorare la nivelul fiecarui colectiv de elevi

                                                   Responsabil: prof. Melente Alice Ramona

                                                                                      

III  Activitatea  extracurriculara  pentru  formarea  elevilor 

  activitatile desfasurate conform programelor semestriale au avut in vedere evenimente istorice, sociale, vizionari de spectacole pentru copii, expozitii, excursii, organizarea de serbari scolare

  ^ in scopul atragerii unui numar cat mai mare de elevi , majoritatea activitatilor extracurriculare  s-au organizat sub forma de programe :

     “1 DECEMBRIE- Ziua naţională a României”

     „Traditii si obiceiuri de Craciun” – serbari scolare ( toti invatatorii)

    ,,Halloween’’

  Parteneriat:cls aII-a A,cls.a-III-a si cls.a-IV-a cu Gradinita GPN nr.3,Harnicuta

   Parteneriat:,,Micul Scolar’’, cls aII-a A,cls.a-III-a si cls.a-IV-a cu Gradinita GPN nr.3,Harnicuta

Concurs-COMPER,cls.a-III-a CLR10 elevi,MEM 9 elevi(prof. Radu FLORICA)

1 Martie-confectionare de martisoare (toti invatatorii)

8 Martie-,,E ziua ta,maicuta mea!”-serbari scolare(toti invatatorii)

Traditii si obiceiuri de Pasti-ateliere de lucru(toti invatatorii)

1 Iunie-,,Gasca Zurli”spectacol muzical-Clasa a III- a(prof.Radu Florica)

Saptamana Cinema-film 3D-Clasele:a II-aA,a III-a,a IV-a.

Excursie la Constanta-toate clasele.

Concurs COMPER,cls.a III-a(prof.Radu Florica).

24 Iunie-,,Vine,vine vacanta!”-serbari scolare(toti invatatorii)

Parteneriat:8 Martie-cls. a III-a cu Gradinita GPN nr.3,Harnicuta.                                                                      

prin diversitate si mesaj, ca si prin implicarea activa, responsabila a membrilor

comisiei metodice, actiunile desfasurate reprezinta o reusita educationala

Responsabili: Toti invatatorii               

                                                 

 

 

 

IV  Activitatea  de  formare  a  grupului  comunitatii  locale

  

  s-a realizat o buna colaborare cu comitetele de parinti , cu parintii elevilor de la ciclul primar printr-o gama diversificata de activitati :sedinte lunare cu parintii, intalniri cu aplicare de chestionare ,

  rezultatele obtinute au fost centralizate si pe baza lor se va intocmi graficul activitatilor in acest anul scolar curent

  ^ s-au intocmit periodic statistici privind situatia copiilor cu parinti plecati in strainatate, precum si activitati de sustinere a acestora, constatandu-se o imbunatatire a situatiei lor scolare

 ^ s-a mentinut o buna colaborare cu familiile elevilor in ceea ce priveste procurarea auxiliarelor didactice, desfasurarea activitatilor extracurriculare, scolarizarea si frecventa elevilor

^ s-au derulat activitati de informare a familiilor elevilor, prin invatatorii claselor, cu privire la metodologia de acordare a burselor si a rechizitelor scolare si s-a centralizat corect si la timp, situatia primita de la clase

^ s-a intocmit si centralizat documentatia cu privire la protectia muncii, a cadrelor didactice si elevilor; materialul informative a fost prelucrat lunar in baza unei tematici specifice

 

                                                                  Responsabili: prof. Radu Florica

                                                                                                                                                                            

 

V  Dezvoltarea  resurselor  materiale

 ^ s-a realizat dotarea claselor cu diverse materiale de sprijin in activitatea la clasa.

Puncte  tari

 

disciplina in domeniul realizarii documentelor scolare: corectitudine, punctualitate, profesionalism

preocuparea permanenta pentru propria formare profesionala din partea tuturor membrilor comisiei

^ mentinerea, la standarde inalte, a stilului de munca in echipa in toate domeniile activitatii metodice

implicarea activa a membrilor comisiei in initierea si desfasurarea de proiecte educationale la nivelul unitatii scolare, dar si in parteneriat cu institutii ale statului din diverse domenii ( sanatate, mediu, politie, pompieri  ,initiativa benefica pe termen lung ,vizand orientarea scolara si profesionala a elevilor din ciclul primar

preocuparea deosebita pentru antrenarea unui numar foarte mare de elevi la concursurile scolare, ca si pentru pregatirea de specialitate a acestora   

mentinerea unei bune evidente a activitatii comisiei in toate departamentele

 

 

 

 

 

Puncte  slabe

 

se recomanda o colaborare mai stransa cu autoritatea si comunitatea locala in vederea implicarii cat mai active in viata scolara si extrascolara ; atragerea unui numar mai mare de parteneri educationali si sponsori

mediatizarea, popularizarea mai accentuata a exemplelor de buna- practica din toate domeniile vietii scolii

Responsabil comisie metodica ,

                                                                                 

 prof. Melente Alice Ramona

      COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂTORI MODELU

Curriculum

            La nivelul Comisiei de Curriculum a învăţătorilor proiectarea activităţilor s-a realizat urmărind dezvoltarea de competenţe, însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare în vigoare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări şi modificări în conţinuturi, elaborate de MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.

            Întocmirea planificărilor calendaristice şi organizarea unităţilor de învăţare s-a realizat în urma discuţiilor la nivel de clasă în cadrul comisiei, ţinându-se seama de nivelul claselor de elevi, de interesul manifestat de către părinţi şi elevi şi de posibilităţile de desfăşurare a activităţilor şcolare.

            Ora de lectură şi momentele de lectură au fost incluse în planificarea pe unităţi de învăţare şi desfăşurate pe baza unor proiecte de lecţie ori schiţe de activităţi. O perceptibilă ameliorare s-a observat la fiecare clasă, în gradul de însuşire a deprinderilor de citire corectă şi cursivă, exprimare corectă, logică şi coerentă.

            Toţi membrii comisiei au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, cu mici întârzieri de 1-3 ore la Limba română, Matematică ori Ştiinţe.

            S-au întreprins activităţi de observare şi monitorizare a comportamentului elevilor, s-au desfăşurat ore săptămânale de pregătire suplimentară, discuţii săptămânale cu părinţii pe teme sugerate de aceştia, vizite la domiciliul copiilor cu tendinţă de absenteism. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

            Curriculum la decizia şcolii

            La ședințele cu părinții, în februarie 2016, învățătorii de la clasele III-IV au prezentat oferta disciplinelor opționale părinților și elevilor, aceștia optând pentru disciplina ce corespunde aspirațiilor lor, definitivarea opțiunilor pentru anul școlar următor fiind realizată în luna martie. Învățătorii au ținut cont de propunerile părinților, de necesitățile de instruire ale copiilor, dar și de resursele materiale existente în școala noastră.

            Activităţi curriculare, extracurriculare şi extraşcolare

            În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a concentrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

            Toate clasele  au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua Naţională a RomânieiSărbătoarea Pomului de Iarnă (serbări şi înfrumuseţarea clasei), Moş Crăciun vine în vizită – activitate de într-ajutorare

sponsorizată, pentru copiii din familii cu situaţie materială precară, fiecare clasă organizând activităţi în manieră proprie. Zilele aniversare ale poeţilor şi scriitorilor români au fost marcate împreună cu bibliotecarul şcolii.

            Evaluarea rezultatelor şcolare

            În urma testării inițiale și finale, pentru disciplinele prevăzute a fi testate, la fiecare clasă, au fost întocmite rapoarte sincretice cu greșelile frecvente și măsuri de recuperare a rămânerii în urmă la învățătură. Pe baza acestora au fost întocmite planuri semestriale de desfăşurare a activităţilor de recuperare.

            Este de evidențiat consecvența învățătorilor în abordarea centrată pe obținerea de performanțe a conținuturilor învățării, performanțe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare. Acestea se remarcă în rezultatele testărilor predictive, formative și sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii școlari precedenți, aspect obiectivat în achizițiile, capacitățile, competențele, atitudinile și comportamentele elevilor.

            În cadrul Evaluării Naționale a elevilor de la clasele a II-a și a IV-a copiii au susținut teste conform calendarului din metodologia specifică rezultatele urmând a fi interpretate și folosite în semestrul I al anului școlar următor.

            Formarea profesională continuă

Activitatea comisiei metodice a învăţătorilor s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut şi aprobat în cadrul comisiei şi a planificării activităţilor, care a cuprins:

Luna septembrie:

- Program de formare a cadrelor didactice care predau la clasa pregătitoare (prof. Popa Marius) – 26-30 august organizat şi desfăşurat în cadrul I.S.J. Călăraşi;

- Analiza acţiunilor organizate şi desfăşurate anterior de membrii comisiei – înv. Ion Gheorghe;

- Realizarea analizei de nevoi, formularea obiectivelor strategice, a celor specifice şi a programului de activităţi;

- Analiza planurilor cadru şi proiectarea planificărilor calendaristice la fiecare clasă;

Luna octombrie:

- Analiza de conţinut a unor modele de planificări şi proiectări a unităţilor de învăţare la diferite discipline de învăţământ;

- Organizarea, desfăşurarea şi interpretarea rezultatelor testării iniţiale a elevilor, modele de teste, modele de rapoarte sincretice pentru fiecare disciplină;

- Modele de teste diferenţiate ca grad de dificultate şi de stadiul însuşirii capacităţilor – toţi membrii comisiei;

- Modele de rapoarte sincretice pentru interpretarea rezultatelor obţinute de elevi la evaluarea fiecărei discipline – toţi membrii comisiei;

- Conceperea măsurilor de îmbunătăţire a procesului instructiv-educativ la clasele primare şi întocmirea planului de recuperare cu activităţi săptămânale pentru fiecare clasă, în funcţie de rezultatele obţinute la testarea iniţială.

Luna noiembrie:

- Analiza critică a programei școlare la Matematică și Științe ale naturii la clasele I - III – înv. Radu Daniela;

- Referat „Strategii de formare a deprinderilor de lectură la clasele a II-a - a IV-a” - înv. Călin Alexandra;

Luna decembrie:

- Discutarea fişei de evaluare a cadrului didactic în anul şcolar 2015-2016, cu particularităţile specifice şcolii noastre.

- Activitate demonstrativă susţinută de d-ra Ioniță Amelia-Andreea, la clasa a IV-a B, la Limba şi literatura română „Metode şi strategii de formare a deprinderilor de citire-scriere corectă la clasele a II-a - a IV-a”;

Luna ianuarie:

- Prezentarea şi discutarea unui proiect de lecţie la cunoaşterea mediului în care au fost folosite metode interactive de învăţare, „Alcătuirea unui animal”, înv. Soare Lucica;

- Realizarea propunerilor pentru oferta educaţională a şcolii – disciplinele opţionale pentru anul şcolar următor;

- Analiza acțiunilor organizate şi desfășurate de membrii comisiei pe semestrul I – înv. Ion Gheorghe;

- Analiza şi proiectarea planificărilor calendaristice la fiecare clasă pentru semestrul al II-lea;

- Definitivarea propunerilor pentru oferta educaţională a şcoli la clasele III-IV și stabilirea procedurilor de prezentare părinţilor şi elevilor a disciplinelor opţionale;

Luna februarie:

- Analiza modificărilor intervenite în programele școlare la fiecare disciplină de învățământ și la fiecare clasă – înv. Soare Lucica;

- Analiza rezultatelor testării iniţiale a elevilor pe semestrul al II-lea – Radu Daniela;

- Conceperea unor măsuri de îmbunătăţire a procesului instructiv-educativ la clasele primare;

Luna martie:

- Strategii, metode și procedee de integrare a secvențelor de lectură în educația muzicală la elevii mici – înv. Popa Marius;

- Modalități de folosire a capacităților de exprimare în serbările dedicate Zilei Femeii – înv. Soare Lucica;

Luna aprilie:

- „Metode și tehnici de evaluare” – acțiuni necesare în ratraparea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor – înv. Ion Gheorghe;

- Cunoașterea și modalități de aplicare a metodologiei de desfășurare a testării naționale la clasele a II-a și a IV;

Pregătirea și desfășurarea în condiții optime a testării naționale la clasele a II-a și a IV-a – înv. Radu Daniela, înv. Soare Lucica;

Luna mai:

- Prezentarea unui proiect de lecție la Cunoașterea mediului în care sunt folosite metode interactive de învățare – d-na înv. Soare Lucica;

- Activitate demonstrativă – „Modalităţi de valorificare a competenţelor de lectură” susținută de doamna înv. Călin Alexandra;

Luna iunie:

         - Organizarea, desfășurarea și interpretarea rezultatelor evaluării naționale a

             elevilor conform metodologiei aprobate de M.E.C. – toți membrii comisiei.

        - Modele de teste diferențiate ca grad de dificultate şi de stadiul însuşiri 

                 capacităţilor – toţi membrii comisiei.

        - Modele de rapoarte sincretice pentru interpretarea rezultatelor obţinute    de  elevi la evaluarea fiecărei discipline – înv. Ion Gheorghe

Toţi învăţătorii au participat la acţiunile cercurilor pedagogice la nivel judeţean.

           

            Relaţiile cu familiile elevilor şi reprezentanţii comunităţii

            Pentru obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, pentru formarea şi dezvoltarea unui comportament corect al elevilor s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la nivel de şcoală, la care au participat şi părinţii elevilor, şedinţe cu părinţii, consultaţii o dată pe săptămână cu părinţii, pe teme cerute ori sugerate de aceştia.

Responsabil comisie metodică

            Înv. Ion Gheorghe

     RAPORTUL ANNUAL AL COMISIEI METODICE LIMBA SI COMUNICARE – OM SI SOCIETATE

   Activităţile educative ale anului şcolar 2015-2016  s-au desfăşurat pe baza obiectivelor cuprinse în Planul Managerial al Comisiei şi în calendarul activităţiilor metodice şi extracurriculare aprobate la inceputul anului scola        Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi in funcţie de standardele de referinţă s-a concretizat în   a) Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, conform procedurilor de implementare a programei scolare;  b) Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare;

PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative  concretizate in :ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE -suţinerea  de referate:- olimpiada de limba şi literatura română

1. Creşterea reală a calităţii actului educaţional
•  Creşterea nivelului de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe în domeniul disciplinelor s-a realizat prin:
• A)proiectarea riguroasă a planificărilor calendaristice, în conformitate cu cerinţele Programei şi specificul clasei;
• B)susţinerea evaluărilor iniţiale și finale; interpretarea rezultatelor, anexarea lor la dosarul întocmit;
•  Folosirea unor metode şi mijloace variate menite să crească interesul elevilor s-a realizat prin:
A)elaborarea lecţiilor într-o manieră atractivă, vizând activităţi variate de învăţare care să dea elevilor ocazii de afirmare şi de creştere a creativităţii lor;
 B)propunerea elevilor a unor teme interesante pentru opţionale (Prietenul meu,calculatorul ,Educatie pentru  sanatate , Educatie pentru mediu )
• C)conştientizarea elevilor aupra importanţei ştiinţelor socio-umane în procesul formării lor şi pentru crearea spiritului lor civic;

 2. Creşterea calităţii evaluării
• 1. Înţelegerea rolului educaţional al notei s-a realizat prin:
o Elaborarea de teste de evaluare a cunoştinţelor, cu bareme clar şi precis stabilite, lunar sau bilunar.
o Notarea ritmică a elevilor.
o Susținerea Tezelor la Istorie sau Geografie în lunile Noiembrie-Decembrie  2015.
o Organizarea olimpiadelor pe şcoală. 
• 2. Creşterea obiectivităţii evaluării s-a făcut prin:
o Compararea notelor cu cele obţinute la concursuri.
o Folosirea de modalităţi alternative de evaluare (portofolii, proiecte).
3. Continua perfecţionare a profesorilor
• Creşterea eficienţei activităţii de perfecţionare la nivelul comisiei s-a făcut prin:
           CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  a avut în centrul activităţii  obiective  precum  :   - discutarea programei si a bibliografiei ;

                    - elaborarea testelor initiale si finale

                    - selectarea manualelor ;

                    - asigurarea unui bogat material documentar;

     Efectuarea de interasistenţe:
 20 X  Prof. Ion  Daniela  a asistat la ora de Limba romana a  prof. Pestritu Gabriela 
 21 X  Prof. Pestritu  Gabriela  a asistat la ora de Limba romana  a prof. Ion  Daniela
    S-au aplicat evaluari initiale , semnalandu-se greselile frecvente , s-au propus si urmarit masuri de ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluari formative si sumative , s-au organizat si desfasurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor V-VIII , precum si un program de pregatire a elevilor claselor a VIII-a pentru recuperarea/consolidarea notiunilor, in vederea sustinerii Evaluarii Nationale.Menţinerea unui contact permanent cu profesorii, participarea la acţiuni comune în vederea integrării elevilor în ciclul gimnazial (Concursul interactiv Ziua Naţională a României, Ziua Europei,Ziua Marii Negre,Festivalul Sanselor Tale)

   3 decembrie -Faza locală-Olimpiada de lectură „Lectura ca abilitate de viaţă”

   20  decembrie -Faza pe școală a olimpiadei de Limbă, comunicare și literatură română

   12 aprile   “Textul literar – deschideri interdisciplinare” (sustinere referat)

În şcoală realizează pregatire suplimentara cu elevii claselor a VI a pentru Evaluarea Nationala In Educatie ( teste asemanatoare celor pe care elevii le vor avea la evaluare)

    23 mai Evaluarea naţională clasa a VI-a

    27 iunie Evaluarea naţională clasa a VIII-a

• Dezbaterea pe teme de pregătire profesională continuă s-a făcut prin participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare la nivel judeţean:

*Dezvoltarea competentelor didactice in invatamantul preuniversitar a cadrelor didactice
 *Participarea membrilor comisiei la Consfătuiri şi la şedinţele comisiei metodice.

    

 CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ  si-a propus spre atingere urmatoarele  obiective majore  :

      - dezvoltarea capacitatii de exprimare orala si in scris;

     -dezvoltarea unor reprezentari culturale;

      - cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze si a civilizatiei spatiului cultural anglofon.

      S-a realizat in permanenta evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei scolare si a standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare diferentiate si fise de lucru individuale, in functie de nivelul

real al elevilor, dandu-li-se fiecăruia sansa de a se implica in actul de predare-învaţare-evaluare.

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei umaniste de către doamna profesor Rădulescu Maria :

Ziua Internationala a limbilor europene “ am facut o  prezentare Power Point   pe tema importantei invatarii unei limbi de circulatie internationala iat elevii de la clasele a VI a si a VII a au  facut postere si eseuri.

  “Trick or Treat! Here comes the Halloween!”- concurs de  desene si felicitari pe tema originii sarbatorii pagane si a obiceiurilor dedicate acestei zile,prezentare PPT

 “Going from house to house to sing Christmas carols”-prezentare  Power Point : obiceiuri si traditii de Craciun in UK si SUA,expozitie cu felicitari si postere .

’’Symbols of Thanksgiving Day’’-PPT ,postere ,eseu,desene .

În şcoală realizează pregatire suplimentara cu elevii claselor a VI a pentru Evaluarea Nationala In Educatie ( teste asemanatoare celor pe care elevii le vor avea la evaluare)

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ  si-a propus urmatoarele obiective 

 - dezvoltarea abilitatii de exprimare in scris si exprimare orala;

- dezvoltarea unor valori si atitudini pozitive fata de conceptul de “francofonie”;

- dezvoltarea capacitatii de a intelege , exprima ganduri,sentmente si fapte in limba franceza;- dezvoltarea abilitatilor de intelegere interculturala.

            Doamna profesor, Ganea Dorina a susţinut un referat în cadrul comisiei metodice cu tema “Frica de eșecul școlar”, iar ca activitati extrascolare a desfasurat acţiunea “Ziua Limbilor Straine” si „ Ziua francofoniei” . (recital de poezii in limba franceza, prezentare power point.

            În săptămâna „Şcoala Altfel” am organizat si realizat o serie de activitati educative,  activitati ce se regasesc in programul „Scoala Altfel” .

CATEDRA DE ISTORIE /GEOGRAFIE si-a propus urmatoarele obiective 

- informarea continuă asupra noutăţilor de specialitate şi de didactica disciplinei;

- perfecţionarea actului de predare-învăţare pentru creşterea eficienţei şcolare, acest lucru relizându-se  prin dezvoltarea unor noi stategii, metode şi stiluri de predare (interdisciplinaritatea, învăţarea prin descoperire, lucrul în echipă);

Olimpiada de istorie-faza locală- la clasele a VIII-a,

Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria naţională: Holocaust; Ziua Armatei; Ziua Naţională a României, În acelaşi timp a continuat proiectul „Zîmbet de copil” prin care copiii claseor I-IV Tonea și Modelu nr. 2 au primit cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Pe 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române, Ziua Eroilor, elevii claselor V-VIII au fost implicaţi în diverse activităţi , concursuri, plus vizioanarea unor materiale, PPT, iar pe data de 9 Mai . a susținut inspecția finală de obținere a gradului I unde a utilizat softul AEL pentru prezentarea unei teme specifice tematicii alese în lucrarea de grad aceste activităţi fiind pregătite de către domnul profesor Cocoşi Marius.

CATEDRA DE RELIGIE si-a propus urmatoarele obiective 

-familiarizarea elevilor cu terminologia specifica fiecarei discipline

-cunoasterea si intelegerea de catre elevi a principiilor morale crestine si aplicarea lor in viata

In cadrul catedrei de Religie educatia constituie un aspect important al spectrului misiunii Bisericii in lume. Prin demersul  educational, in cadrul orelor de religie, profesorii Pană Roxana şi Mincu Alina au venit in ajutorul elevilor promovand dragostea, prietenia, pacea, intelegerea, intrajutorarea si cooperarea intre semeni, toate acestea constituind principiile de baza ale credintei crestine.

In cadrul comisiei metodice, disciplina Religie a ierarhizat si structurat continuturile educationale din perspectiva valorilor si a moralei crestine.

Profesorii din cadrul catedrei de Religie au utilizat concepte specifice religiei, in diferite contexte de comunicare, integrand valori si cunostinte religioase in structura atitudinii si a comportamentului elevilor. S-a urmarit corelarea obiectivelor religoase cu cele dobandite de la alte discipline de invatamant.

S-a constientizat in randul elevilor rolul invataturilor Bisericii in viata personala si a comunitatii si dezvoltarea respectului fata de cele sfinte. Orele de religie au demonstrat o gama larga de principii didactce, au fost dese si continutul informational bine selectat.

In toate activitatile propuse elevi au fost capabili sa comunice si sau implicat in procesul invatarii in mod constient.

15 octombrie doamna profesor Pană Roxana a participat la concursul interjudeţean de creatie plastica”2015- anul omagial al misiunii parohiei si manastirii azi si anul comemorativ al Sf. Ioan Gura de Aur si al marilor pastori de suflete din eparhii in Patriarhia Romana”.

In luna decembrie am participat cu elevii scolii la Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii în Postul Crăciunului, taine savarsite de către Preotul Paroh Alniţei Claudiu.

In luna aprilie am participat cu elevii scolii la Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii în Postul Pastelui, taine savarsite de către Preotul Paroh Alniţei Claudiu.

În preajma sarbatorilor Pascale am realizat impreuna cu elevii claselor a V-a „Picturi pe ou”, activitate in cadrul careia copiilor li s-au acordat diplome pentru cele mai frumoase picturi realizate.

In disciplina Educatie Plastica cu ajutorul doamnei prof. Vasile Gabriela, elevii prin temele realizate la orele de clasa dar si temele pentru acasa au demonstrat preocupare si interes pentru inusirea de noi cunostinte, deprinderi si abilitati in domeniu.

Notiunile acumulate pot stimula si forma o intelegere corecta si estetica a demersului artistic in domeniul artelor vizuale. Aceste notiuni estetice si corelarea lor constituie baza formarii bunului gust sustinut si motivat de rigoare logica, stintifica precum si de gradul de sistematizare a continutului.

La disciplina Educatie Muzicala, prof. Cheţa Rodica a selectat din universul artei sonore cunostinte muzicale, cantand si audiind creatii muzicale, ale celor mai importanti compozitori in cadrul orelor de educatie muzicala. Elevii au acumulat cunostinte muzicale variate si din diferite perioade istorice.

Cantecele si auditiile selectate su fost intonate in clase cu ajutorul profesorului.

OPORTUNITĂŢI:

 • S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai hotărâţi spre reuşită;
 • Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala, poate promova si consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile,punctate de performanţe.

ANALIZA SWOT

Puncte tari:

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;

- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului specific;

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;

- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi formative;

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare;

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;

- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;

- rezultate bune la concursurile şcolare;

• Puncte slabe:

-nerespectarea termenelor si limitelor de predare a documentelor cerute de catre unii dintre membrii comisiei

- Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei prevăzută de programa şcolară

-Selectarea si alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate nivelului fiecarei clase

-Activitate remedială/recuperare pentru elevii certificaţi cu CES

-Necorelarea cunoştinţelor teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a cunoştinţelor

-Lipsa logisticii din cele mai multe sali de clasa(calculatoare,ecran de proiectie, videoproiector) si imposibilitatea de a folosi la cat mai multe ore  instrumentele TIC

Ameninţări:

-numărul mare de elevi cu probleme de comportament
-lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general

Responsabil comisie,

Prof. Pestriţu Gabriela

                    COMISIA  “MATEMETICA-STIINTE”                                                                                                                            

                                      AN  SCOLAR   2015-2016

                                                                 

    I Calitatea proiectarii didactice

Fiecare cadru didactic la disciplinele predate in cadrul comisiei “Matematica-Stiinte”(matematica,fizica,chimie,biologie,informatica,ed.tehnolpgica,ed.fizica)  si-a  realizat proiectarea didactica anuala si semestriala in conformitae cu programele scolare  valabile in anul scolar2015-2016.S-au urmarit obiectivele generale obiectivele de referinta unitatile de invatare si secventele in cadrul acestora,evaluarea continua si sumativa.Materia a fost parcursa ritmic pe unitati de timp. Evaluarea s-a realizat conform cerintelor prevazute pentru incheierea situatiei scolare.

    II Concordanta dintre curriculum national si oferta educational a unitatii

     S-a respectat planul cadru la nivel minim al plajei orare,la care s-au adaugat optionalele

     Prezentarea optionalelor,statistic,nominal pe an de studiu, motivatie

             1. “Prietenul meu calculatorul”   V-VIII                   (prof. Gheorghe Diana)

             2  “Ed. Pt. Sanatate”   la clasele  V B ;VC      ( prof. Turcanu G 

                                                                  VA       ( prof  Conachiu V  

    Motivatie: cabinetul de informatica dotat cu Internet , ofera conditii de informare si documentare a elevilor.

 

 

 

 

 

 III Calitatea predarii .Analiza pe discipline

 

Matematica

   Profesorii de matematica:  Staicu Carmela , Chivu Gabriela  si  Lefter Marieta cunosc bine materia pe care o predau, inteleg rolul acesteia in sistemul de invatamant si sunt constienti de beneficiile invatarii ei de catre elevi.Cunosc programele de matematica pentru clasele la care predau si se informeaza asupra continuturilor programelor de la clasele anterioare si cele urmatoroare. Sunt de asemenea la curent cu programele testarii nationale si a concursurilor scolare de matematica. Matematica creeaza o disciplina a muncii, dezvolta logica si flexibilitatea in gandire,  indruma elevul sa aiba asteptari realiste de la viata.Din pacate, o mare parte din elevii scolii nu au inteles importanta acestei discipline,manifestand dezinteres si aceasta a generat rezultatele foarte slabe, in ciuda muncii sustinute a doamnelor profesoare  pt. cresterea randamentului scolar.

 

  Fizica

    Doamna  prof Oprea Mirela a stiuit intotdeauna sa fie alaturi de elevi, sa construiasca punti intre ceea ce stiu elevii, ceea ce pot face si ceea ce sunt in stare sa invete. Stiu sa ofere sanse egale de invatare elevilor ceea ce nu a insemnat o uniformizare a demersului educativ ,ci o diferentiere , o individualizare a acestuia in acord cu atitudinile, interesele si nivelul de aspiratie al acestuia.La clase s-a realizat un mediu de invatare stimulativ si placut care a promovat invatarea activa.

Chimie

Prof D-na Conachiu Valeria este preocupata permanent de comunicarea eficienta cu elevii, este apropiata de acestia manifestand intelegere si tact.Dotarea cu sticlaria de laborator si reactivi chimici este insuficienta, in aceste conditii se recomanda sa se efectueze prioritar experimente cu substante pe care elevii sa la intalneasca in viata de zi cu zi.

Biologia

Proiectarea didactica a fost realizata corespunzator de d-na prof Turcanu Georgeta respectand reperele metodologice communicate la inceputul anului scolar, iar in ceea ce priveste desfasurarea orelor se constata preocuparea pentru sistematizarea si accesibilizarea cunostintelor, utilizandu-se mijloacele de invatamant adecvate, metode de lucru interactive care sa usureze intelegerea fenomenelor si structurilor biologice, fiind completate de aspect legate de educatia pentru sanatate, educatia pentru mediu sanatos, formare si dezvoltare profesionala.

Educatie tehnologica

D-na prof Craciun Petrica a pus accent pe demersul didactic personalizat, documentele scolare au fost completate correct, planificarile anuale si semestriale au fost intocmite conform programelor scolare, urmarind pargurgerea ritmica si integrala a materiei, fiecare lectie fiind proiectata riguros in conformitate cu metodele predarii disciplinei. D-na prof. s-a remarcat printr-o constiintiozitate si o punctualitate la ore, remarcabile.

Educatie fizica

Domnii prof  Mitea Razvan Raducu si Anton Gabriel  au realizat proiectarea si reducerea procesului instructiv-educativ in raport de varsta si particularitatile individuale ale elevilor.Eficineta unei lectii de educatie fizica este data de calitatea si cantitatea de

material didactic pe care profesorii o folosesc si de acea au incercat permanent amenajarea spatiului pentru activitatile sportive.

Informatica

Planificarile calendaristice ale d-nei prof. Gheorghe Diana regizeaza secvente educationale concrete, fiind concepute conform standardelor, urmarind parcugerea ritmica a materiei. Demersurile didactice s-au axat pe comunicarea elev-profesor si formarea deprinderilor de lucru (cu calculatorul)intelectual si aptitudinal la elevi

Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model  :

           

    Octombrie –dezbatere referat “Metode active participative folosite in predarea matematicii .    Prof. Staicu Carmela

     Noiembrie—sedinta de lucru “Stabilirea baremelor minimale si maximale pe clase si capitole in cadrul catedrei in vederea lucrarilor scrise.   Membrii comisiei.

     Decembrie—activitate demonstrativa la cls VIIIA “Teste recapitulative , sub indrumarea prof. Chivu Gabriela                                                                                       

                           –Modul de organizare a olimpiadelor scolare”- dezbatere

             Fiecare cadru didactic si-a realizat o mapă personala care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clasă , programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii model pentru fiecare disciplină, caietul profesorului, fişe de lucru şi teste de evaluare etapială, sumativă şi standard, portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ precum şi o bază de date în format electronic.

 Februarie      Olimpiada de matematica (etapa zonala) Elevii cls :V;VI;VII

                                                         Prof.matem.Chivu G. Staicu C  Lefter M 

Martie            Utilizarea aplicaţiei AeL, în cadrul orelor de fizică, chimie şi biologie

Aprilie,,          De la jucărie la invenţie”Concurs de inventică (colaje desene ,referate )

Mai           Zborul-realitate şi ficţiune   Referate şi comunicări,expoziţie de grafică,colaje.

                    

 

  Program de pregatire suplimentara.Calitate, desfasurare, eficienta

   S-au organizat programe de pregatire suplimentara cu accent sporit pentru clasa a VIII-a. Din pacate, interesul scazut manifestat de elevi prin activitatea lor la clasa, precum si prezenta lor      la orele de meditatii si consultatii care a fost foarte redusa acestea au  condus la rezultatele mediocre , atat la simularea testarii nationale cat si la testarea nationala  propriu-zisa.

                                         

 OPORTUNITATI

 

      -Colaborarea interdisciplinară (matematica , fizica, chimie).

-Colaborare foarte bună cu conducerea scolii si cu consilierul educativ.

-Receptivitate si implicare în actiunile organizate de comisiile metodice la nivel judetean, la solicitările conducerii scolii

-Transportul elevilor a fost gratuit ceea ce a determinat o buna desfasurare a orelor.

-Cabinetul de informatica dotat cu Internet ofera conditii de informare si documentare a elevilor.

-Cadre didactice calificate.

 Recomandari

    -temele sa nu fie unice si  sarcina de lucru nu se impune (aceasta devine ineficienta)

    -predarea sa nu fie in exces si prin dictare

    -se noteaza pe table obiectivele operationale si schita lectiei

    -demersul didactic sa nu fie bazat pe transmitere de cunostinte, ci pe formare de competente specifice

   -sa se urmareasca progresul elevilor

  -bugetul de timp sa fie bine gestionat

  -testele de evaluare sa fie evaluate nivelului de pregatire al clasei de elevi

  -adaptarea continuturilor la nivelul de asimilare si intelegere al elevului

  -permanent sa se realizeze educatia la clasa

  -sa foloseasca mai mult strategiile moderne de predare-invatare

  -sa se stimuleze interesul elevului

  -sa se incurajeze progresul incat actul didactic sa fie centrat pe elevi

  -sa se utilizeze strategii diferentiate in functie de particularitatile elevului

  -sa se asigure echilibrul intre cerintele si posibilitatile elevilor

Responsabil Comisie Prof. Staicu Carmela

  RAPORT  DE  ACTIVITATE COMISIA  METODICA  A  DIRIGINTILOR

                                                      

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. În anul şcolar 2015-2016 activitatea Comisiei diriginţilor, si-a propus drept priorităţi o mai mare atenţie acordata creşterii standardelor de performanță, modului în care elevii se integrează în colectivele lor,creşterii interesului pentru învăţătura,colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie,îmbunătăţirii capacitaţii de socializare în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens,Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginții dar și elevii sa conştientizeze implicarea lor în actul educativ, sa recepteze educaţia mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe,ci si ca un mijloc de formare a personalităţii lor ,de pregătire multilaterala pentru viata,pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu educaţia pentru nonviolenţa,pentru mediu, civica, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului fata de cultura si tradiţii .Principalele activităţi derulate:

 • Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 • Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in vigoare
 • Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre şcoala, elev si părinte
 • Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 • Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte
 • Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 • Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 • Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:

-        Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate înscoala:

 • Ziua Mondiala a Educatiei
 • Ziua Naţională a României,
 • Educație pentru sănătate
 • Sărbătoarea Crăciunului,
 • Unirea Principatelor,
 • Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu ,
 • ,,Halloween Party”,
 • Obiceiuri și tradiții de primăvară : ,, Ziua Mărțișorului”, ,,Mărțișoare pentru colegi”, „Ziua Femeii”, „Zilele babei”, „Tradiții pascale”
 • 1 iunie – Ziua internațională a copilului
 • Competiții sportive
Activitatea desfăşurată
Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul gimnazial către toţi diriginţii;

Puncte forte:

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi orientare specifice învăţământului gimnazial

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare)

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi

Puncte forte:

diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi înalţi ora de dirigenţie

Puncte slabe:

-        Sunt situaţii in care diriginţii nu desfăşoară orele de dirigenţie

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:

Puncte forte:

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul scolii

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează

Puncte slabe:

- Nu toţi diriginţii au înțeles necesitatea întocmirii caietului/portofoliului dirigintelui ca instrument de lucru în activitatea cu elevii de la clasă

- Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.

Puncte forte:

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse

- toti dirigintii au programat si sustinut sedinta in intervalul stabilit

- toti dirigintii au prezentat parintilor integral, aspectele vizate de tematica propusa

S-a pus accent pe respectarea prevederilor ROI ,sanctiuni, pregatirea riguroasa a elevilor, mai ales in vederea sustinerea Evaluarii Nationale

Puncte slabe:

 • Slaba participare a parintilor – aprox. 40 %, motivata de:

-        dezinteresul fata de scoala, pregatirea si evolutia/involutia copilului. Prinsi de grijile traiului de zi cu zi multi dintre parinti nu sunt interesati daca copiii lor invata sau daca se integreaza in colectivul de copii din clasa si din scoala. Atunci cand copiii lor se afla in risc de esec scolar sau manifesta devieri comportamentale au tendinta de a evita contactul cu cadrul didactic ca o reactie de aparare. Invitati la scoala cand copiii lor intra in conflict cu regulamentul scolar au tendinta sa se simta culpabilizati odata cu acestia identificandu-se cu ei ,si acuza scoala de esecul sau conduita devianta.

-        absenta din tara a multora dintre ei

-        limitarea relaţiilor dintre părinţi şi personalul didactic la ocazii speciale (de exemplu la şedinţele cu părinţii, serbări) si nu de putine ori,numai in caz de esec scolar sau incalcarea regulamentului scolar

-         programarea sedintelor  in zilele lucratoare

-parintii elevilor foarte slabi nu doresc sa se puna in situatii jenante fata de ceilalti parinti

 • Programarea sedintelor in date diferite, fara a fi anuntate, fapt care determina dificultati in monitorizarea lor

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a participa în număr cât mai mare și a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie                                               

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice:

Puncte forte:

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative

Puncte slabe:

-        preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite

-        dezinteresul diriginților pentru încă un ,, tip de ședință”

Puncte forte:

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a grupului şi ritualuri de socializare, activităţi de cunoaştere şi socializare , schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.

Puncte slabe:

- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere al obiecte ornamentale – tablouri, flori etc.

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor

Puncte forte:

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară a scolii la clasă;

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel de clasă

- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă

Puncte slabe:

- insuficienta implicare a diriginților în problematica clasei, dezinteres față de aspectele psiho- emoționale ale dezvoltării elevilor, subiectivism și superficialitate în tratarea situațiilor problemă apărute

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare a clasei

Puncte forte:

- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia Modelu, în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.)

Puncte slabe:

-  dificultăți în aplicarea ROI și managementul defectuos al frecvenței elevilor, aplicarea anevoioasă a sancțiunilor și procedurilor legate de absenteism, violență, fumat, etc.

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)

- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la clasele din învăţământul obligatoriu

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii optime

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor

Puncte forte:

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie

  Responsabil Comisie diriginti: prof. Craciun Petrica

COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA

                                         VIOLENTEI SCOLARE,

s-au elaborat un plan operational privind reducerea violentei, precum si un calendar de prevenire a agresivitatii in mediul scolar, prin care s-au propus spre desfasurare o serie de activitati educative (prinse in pachetul de activitati extracurriculare, activitati desfasurate in cadrul Consiliului Elevilor, activitati cu caracter metodic din cadrul Comisiei Prof.-Consilieri). In cadrul orelor de Consiliere si Orientare, fiecare cadru didactic a inclus si dezbatut cu elevii lunar aceasta realitate a scolii romanesti si nu numai. Amintim cateva dintre activitati , care au oferit elevilor alternatice educationale multiple si atractive pentru petrecerea timpului liber :

“Imi cunosc drepturile, devin un cetatean responsabil!”- in cadrul Cons. Elevilor, aplicare   chestionar pt. depistarea cazurilor de violenta din scoala ;

“Accidente, abuz, violenta – Modalitati de prevenire si combatere a violentei scolare”;

“Poluarea morala si efectele ei asupra lumii in care traiesc” – dezbatere pe tema influentei negative a mass-mediei;

“Prevenirea si combaterea violentei – strategii la indemana dascalului” – Ridică mâna împotriva violenței- identificarea de solutii privind  un management eficient al situatiilor de criza la clasa .

                                                   ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI  :

 1. 1.majoritatea  cadrelor didactice au experienta profesionala, sunt bine pregatite d.p.d.v. stiintific, deschise la nou si pregatite pentru centrarea actului educational pe competente si calitate ;
 2. 2.certitudinea  unui climat destins, de colaborare, intre cadrele didactice ;
 3. disponibilitatea si interesul crescut al elevilor pentru activitatile extracurriculare ;

PUNCTE  SLABE  :   

-        lipsa manualelor scolare pentru toti elevii ;

-        lipsa spatiului pentru o biblioteca si o sala de lectura moderne ;

-        slaba motivatie scolara a unor elevi ;

-        lipsa de interes a unor apartinatori; neimplicarea acestora in viata scolii ;

-        starea materiala precara a multor familii ;

-        nerespectarea principiului continuitatii datorita schimbarilor survenite in incadrare;

OPORTUNITATI :

-                   -   disponibilitatea autoritatilor locale (Primaria, Biserica,    Politia, Dispensarul , Caminul Cultural, Biblioteca) de a se implica in viata scolii ;

-                   posibilitatea imbunatatirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ;

-                   varietatea cursurilor de perfectionare si formare continua oferite de C.C.D. si de universitati ;

-                   disponibilitatea altor scoli pt. scimburi de experienta si pt.

-                   activitati organizate in parteneriat, in interes reciproc ;

-                   postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activitati educative privind consilierea si orientarea elevilor, fapt ce vine in sprijinul dirigintilor;

AMENINTARI  :

 • lipsa motivarii elevilor si atitudinea pasivi in privinta viitorului ;
 • sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv si in vesnica transformare ;
 • impactul nefast al mass-mediei ;
 • programele scolare incarcate ;
 • slaba motivatie a personalului din invatamant ;
 • criza de timp a parintilor, datorata situatiei economice, conduce la o slaba supraveghere a copiilor si la o redusa implicare in viata scolii.

NEVOI   IDENTIFICATE  :

-                   promovarea unor exigente ridicate in actul managerial in cazul reticentei fata de nou si schimbare ;

-                   adaptarea ofertei educationale la nevoile individuale ale elevilor, care sa raspunda intereselor de formare pe termen scurt, mediu si lung ;

-                   promovarea unor programe pt. “educarea” parintilor, in scopul unei participari active/constiente la viata scolii;

-                   sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi speciale;

-                   impartirea elevilor scolii pe grupe de aptitudini si atragerea lor in programe educationale care sa ii puna in valoare, sa ii implice activ in viata comunitatii, responsabilizandu-i.

11. RAPORT DE ACTIVITATE LA SECRETARIAT

            In  anul scolar 2015/2016 la secretariatul scolii s-au desfasurat ca de obicei o serie de activitati destul de complexe care implica multa responsabilitate.

           Incepand cu inscrierea elevilor la clasa pregatitoare si clasa I , activitate care s-a desfasurat in mai multe etape online, cu trecerea lor in registrele matricole, definitivarea transferurilor, repartizarea elevilor pe clase, repartizarea repetentilor, inregistrarea cataloagelor, intocmirea situatiilor statistice de inceput de an (SC.0 si SC.2.1.), continuând cu incadrarea personalului didactic pe trepte si grade profesionale, intocmirea statului de functii, intocmirea statelor de plata lunar, intocmirea planurilor manageriale si operationale, eliberarea de adeverinte pentru somaj, ajutor social etc., am reusit sa ma achit de sarcini la termenele stabilite de catre conducerea scolii si a Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi

          Am prezentat corespondenta  la conducerea scolii si am intocmit impreuna raspunsurile la scrisori, le-am prezentat la semnat si am dat la timp rezolutiile.

          M-am informat cu noile aparitii in legislatie si am transmis mai departe la conducerea unitatii si corpul didactic. Am afisat la avizierul scolii si in cancelarie toate fax-urile si e-mail-urile pentru informarea la timp a cadrelor didactice si a elevilor cu toate noutatile si regulamentele din sistem.

          Am depozitat corespunzator documentele scolare astfel incat sa fie asigurata securitatea lor, fiind si membru in comisia de arhivare a documentelor.

          Am actualizat agenda telefonica, am colaborat bine cu partenerii educationali traditionali : ISJ Calarasi CCD Calarasi

, PolitiaModelu, Primaria Modeu  Biserica Modelu, gradinite si scolile vecine.

         Am participat la Cercul pedagogic al secretarelor  pe ambele semestre.Consider ca mi-am indeplinit sarcinile de serviciu cuprinse in fisa postului si ma straduiesc sa le duc la indeplinire cu succes si in continuare.

12. RAPORT DE ACTIVITATE LA BIBLIOTECA ŞCOLII

         In anul scolar 2015-2016 Biblioteca Scolii Gimnaziale Nr.2 Modelu, a desfasurat activitati in parteneriat, care s-au derulat atat in scoala cat si in scolile partenere, avand colaboratori elevi si cadre didactice de la Scoala Gimnaziala “Iancu Rosetti” din comuna Roseti, Judetul Calarasi, Scoala Gimnaziala Nr.1 Modelu, comuna Modelu, Judetul Calarasi si Biblioteca Judeteana din localitatea Calarasi.

SEMESTRUL I

SEPTEMBRIE

      La data de 14 septembrie 2015, am organizat festivitatea de deschidere a anului scolar 2015-2016. Am pregatit un grup vocal cu elevii claselor I-VIII. Activitatea, a avut si un dans tematic, reprezentand bogatiile toamnei.

       In luna septembrie, m-am ocupat de distribuirea manualelor scolare. Mentionez ca sunt presedintele pentru evidenta si gestionarea manualelor scolare a unitatii.

-        Intocmesc si pastrez in fiecare an scolar evidenta manualelor scolare.

-        Monitorizez corectitudinea intocmirii evidentei manualelor scolare.

-        Intocmesc raportul anual.

-        Intocmesc baza de date privind deficitul de manuale scolare in vederea redistribuirii de catre I.S.J.

-        Propun comisiei evidenta si gestionarea a manualelor scolare care nu mai pot fi utilizate din cauza gradului de uzura, precum si a celor a caror valabilitate a expirat.

SEPTEMBRIE

        In a doua saptamana de la inceperea noului an scolar s-a efectuat o activitate de vizitare si recunoastere a biblioteci aflate in dotare, la care au paticipat elevii clasei pregatitoare domnul invatator Popa Marius, doamna invatatoare Hoinaru Mihaela si bibliotecarul scolii.

SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE

                In lunile septembrie si octombrie m-am ocupat de intocmirea actele necesare pe scoala pentru distribuirea rechizitelor scolare. Mentionez ca sunt responsabila prin decizia nr.208 din 10-09-2015, cu primirea, gestionare si distribuirea rechizitelor scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale Nr.2 Modelu. Aceste acte sunt primite, verificate si arhivate.

OCTOMBRIE

                In cadrul proiectului „ Toamna in poezia romaneasca”, la nivel de scoala, elevii claselor I-IV au desfasurat o activitate in cadrul bibliotecii, prin recitarea unor poezii de toamna. Acest proiect a fost, pentru stimularea interesului elevilor in poezia romaneasca .

NOIEMBRIE

                 In cadrul bibliotecii Scolii Gimnaziale nr.2 Modelu cu prilejul   „ZILEI INTERNATIONALE A TOLERANTEI”, scoala noastra a fost gazda acestui eveniment la care in cadrul unui parteneriat pentru educatie cu Scoala Gimnaziala „IANCU ROSETTI”, din comuna Roseti, judetul Calarasi. Scopul princiapat al proiectului este dezvolatarea tolerantei la elevi in ceea ce priveste diferitele culturi si traditii, educarea elevilor pentru un stil de viata non-violent. Proiectul ofera elevilor posibilitatea sa vorbeasca, sa se asculte unii pe altii, sa caute ei insisi solutii si alternative, acceptand ca sursa de intretinere a relatiei pozitive cu sine si cu ceilalti.

       Un rol important l-a avut inivtatul de onoare, preotul Lazar Costel, preot si profesor cu har, pasionat de carte si cultura istorica, vorbindu-le elevilor despre lucrarile Domnul Iisus Hristos, dand exemple de toleranta nemarginita prin pilde Biblice.

DECEMBRIE

           Pentru dezvoltarea si consolidarea sentimentului patriotic, pe data de 1 Decembrie „ Ziua Romaniei”, a avut loc un montaj literar cu clasele I-VIII in cadrul bibliotecii Gimnaziale Nr.2 Modelu.

     Acest montaj literar a fost realizat de doamna bibliotecar Coman Corina pentru stimularea creativitatii si expresivitatii prin interpretarea unor poezii, eseuri, desene, ecusoane si colaje.

      Am tinut cont sa inteleaga, ca Marea Unirea de la 1918, a fost si ramane pagina cea mai sublima a istoriei romanesti.

DECEMBRIE

      Datinile si obiceiurile de iarna, au avut loc la caminul cultural din Comuna Modelu, judetul Calarasi in colaborare cu Scoala Gimnaziala Nr.1 Modelu. In calitate de bibliotecar, am tinut cont ca elevii scolii noastre sa cunoasca obiceiurile si traditiile legate de sarbatorirea Craciunului, organizand un montaj si un dans tematic, in colaborare cu doamna invatatoare Stancu Alexandra de la clasa a-III-a A.

IANUARIE

       Pe data de 15 ianuarie 2016, in cadrul bibliotecii Scolii Gimnaziale Nr. 2 Modelu, a avut loc  medalionul literar  ,,  Mihai Eminescu”,care a fost realizat in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Nr.1 Modelu.

    La aceasta activitate au fost prezenti elevii ambelor scoli insotiti de doamnele profesoare de la scoala partenera.  Am prezentat informatii relevante din viata si opera marelui poet Mihai Eminescu.

        Pe data de 24 ianuarie 2016 am organizat o sezatoare literara si istorica. Mentionez ca am fost organizatorul acestei activitati, iar colaboratorii au fost invatatorii claselor I-IV. In aceasta activitate am tinut cont ca elevii sa constientizeze importanta si semnificatia evenimentelor istorice, sa redescopere si sa cultive sentimentul patriotic. Impreuna cu doamna invatatoare Stancu Alexandra am pregatit o dramatizare cu elevii clasei a-III-a A „ Mos Ion Roata si Voda Cuza” de  Ion Creanga.

          Pe data de 1 februarie 2016, in cadrul activitatii extrascolare, a avut loc un medalion literar in biblioteca scolii, despre dramaturgul Ion Luca Caragiale. In ordinea de zi, au fost prezentate informatii relevante din viata si opera dramaturgului, vizionarea unor scenete, si completarea unor fise de lucru.  Am avut o prezentare in power-point cu viata si opera dramaturgului Ion Luca Caragiale,iar la sfarsitul prezentarii, elevii au raspuns la intrebarile puse de catre cadrele didactice participante la aceasta actiune.

MARTIE

       In luna martie cu ocazia Zilei Internationale a Mamei, am fost coordonatorul unui program artistic realizat cu elevii claselor I-VIII. La aceasta activitate au fost prezenti si parintii elevilor din acesta scoala.

APRILIE

         Pe data de 23 aprilie „ Ziua Bibliotecarului”, am organizat o activitate privind o atitudine pozitiva a elevilor fata de carte.

MAI

      Am participat cu elevii claselor I-VIII de la Scoala Gimnaziala Nr.2 Modelu, la Zilele Comunei Modelu. Am fost organizatorul la nivel de scoala a acestui eveniment, cu participarea unui grup de elevi ce au prezentat dansuri moderne.

BIBLIOTECAR  COMAN CORINA

Activitaţea educativa desfăşurata în anul şcolar 2015-2016

ANALIZA  SWOT A STĂRII EDUCAŢIEI DIN ŞCOALĂ

PUNCTE TARI

-        existenţa unui proiect strategic de dezvoltare pe termen mediu care evidenţiază obiectivele, dar şi unele aspecte care pot fi îmbunătăţite: planificarea şi dezvoltarea activităţilor nonformale, dotarea cu mijloace moderne de învăţământ, formarea continuă a cadrelor didactice, consilierea şi orientarea privind cariera etc.;

-        existenţa unui „Plan managerial” care evidenţiază domeniile funcţionale, obiectivele, funcţiile, responsabilităţile, beneficiarii, termenele şi care detaliază măsurile şi acţiunile;

-        actualizarea permanentă a măsurilor şi acţiunilor care se impun în realizarea obiectivului „Proiectarea şi organizarea activităţii”, atât în ceea ce priveşte activitatea formală şi nonformală, cât şi în ceea ce priveşte resursele materiale, resursele financiare, activitatea cu părinţii, evaluarea şi asigurarea calităţii;

-        realizarea, de comun acord cu părinţii, a calendarului întâlnirilor periodice şi monitorizarea fluxurilor informaţionale între şcoală şi familie;

-        proiectarea asistenţei psihopedagogice a elevilor aflaţi în situaţii speciale;

-        participarea elevilor de clasa a VIII-a la întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior, în vederea cunoaşterii ofertei educaţionale a acestora;

-        atenţia sporită acordată dezvoltării „culturii organizaţionale” prin organizarea de evenimente precum: lansarea revistei scolii, „Festivitatea de premiere” , premierea câştigătorilor olimpiadelor şi concursurilor şcolare etc.;

-        implicarea unui număr mare de cadre didactice în elaborarea „Regulamentului intern”;

-        existenţa unui Regulament al Consiliului Şcolar al Elevilor;

-        potenţialul de excepţie al profesorilor scolii;

-        conturarea unei culturi a calităţii;

-        experienţa acumulată în domeniul activităţii educative.

PUNCTE SLABE

-        existenţa unor bariere de comunicarea elev-profesor, diriginte-părinţi (părinţii invocă insuficienta comunicare a profesorilor diriginţi cu familia şi chiar cu clasa; comunicarea se limitează uneori la ora de dirigenţie şi la şedinţa cu părinţii în cadrul căreia se transmit prioritar note şi se menţionează abaterile disciplinare);

-        absenţa unei informări obiective a Conducerii scolii cu privire la problematica discuţiilor din şedinţele cu părinţii;

-        existenţa unei slabe reprezentări, în cazul anumitor clase, în „Consiliul Reprezentativ al Părinţilor”;

-        absenţa unei colaborări constante între psihologul şcolar şi profesorii diriginţi;

-        existenţa unor obstacole în aplicarea metodei „lucrului în echipă”, activitate care se află încă la stadiul de deziderat;

-        disfuncţionalităţi în activitatea „Consiliului Şcolar al Elevilor”.

            OPORTUNITĂŢI

-        posibilitatea comunicării prin mijloace moderne;

-        posibilitatea formării şi perfecţionării continue prin cursuri şi stagii de formare pe teme ce vizează educaţia;

-        instabilitatea cadrului legislativ;

-        existenţa disponibilităţii părinţilor de a deveni parteneri în educaţie.

           

         AMENINŢĂRI

-        disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii educaţiei: elevi, părinţi, comunitate locală;

-        existenţa unei discrepanţe între sistemul de valori promovat de şcoală şi sistemul de valori recunoscut de către elevi;

-        capacitatea de influenţare negativă a personalităţii elevilor prin mass-media sau prin „cultul străzii”;

-        inexistenţa unor fonduri suficiente pentru a motiva elevii care au obţinut performanţe, calitatea nefiind corespunzător răsplătită şi diseminată;

-        conservatorismul, pretenţiile exagerate sau indiferenţa manifestate de către unii părinţi;

-        creşterea numărului elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi să muncească în străinătate şi care nu beneficiază de suportul afectiv, moral şi material parental;

 

 

Prezentarea activităţii Consiliului Şcolar al Elevilor

Activităţile Consiliului Şcolar al Elevilor au debutat prin derularea procedurii interne de alegere a Consiliului director.

Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în Scoala Gimnaziala Nr.2 Modelu în calitate de partener real de discuţie  în luarea deciziilor care privesc direct beneficiarii educaţiei, respectiv elevii. Întreaga activitate desfăşurată pe semestrul I , II  a demonstrat o implicare responsabilă a membrilor Consiliului director, implicare ce a avut efecte imediate concretizate în optimizarea comunicării şi în participarea în proporţie de peste 98% a membrilor la toate întâlnirile de lucru.

Trebuie remarcat faptul că multe dintre proiectele asumate la nivelul scolii au fost implementate la iniţiativa şi prin implicarea directă a  Consiliului Şcolar al Elevilor. Dintre acestea se numara un eveniment derulat la data de 19 decembrie 2014 şi care a avut nu numai valenţe culturale, ci şi de voluntariat social, întrucât fondurile colectate au fost direcţionate către un centru de bătrâni şi un orfelinat.

Întâlnirile Consiliului Şcolar al Elevilor s-au desfăşurat lunar şi au vizat: promovarea proiectelor şi parteneriatelor şcolare, analiza propunerilor făcute de reprezentanţii claselor, implicarea elevilor în derularea activităţilor cu tradiţie în scoala, a ritualurilor de iniţiere şi de consacrare, a evenimentelor marcante pentru colegiu, discutarea necesităţii respectării „Standardelor de comportament”, prezentarea ofertelor educaţionale .

Consiliul Şcolar al Elevilor a reprezentat un partener eficient în derularea activităţilor din cadrul Săptămânii „Şcoala altfel”, precum şi în cadrul acţiunilor menite să marcheze „Ziua Eroilor” şi  „Festivalul National al sanselor tale”.

      In anul scolar  2015-2016 , Consilierul Educativ al Scolii Gimnaziale Nr.2 din   comuna Modelu,     judetul Calarasi, si-a propus sa desfasoare,cu participarea si implicarea activa a tuturor cadrelor didactice ale scolii, o serie cat mai variata de activitati, proiecte si programe educative,in care sa implice afectiv, motivational si constient toti elevii scolii, si, pe cat posibil, toti partenerii implicati in educatie (familie, Biserica,Politie, Dispensar,biblioteca,factori economici etc.).

      Au fost propuse si vizate spre atingere urmatoarele  obiective majore :

  

  1.  formarea personalitatii elevilor, prin insusirea valorilor culturale nationale si  

       universale ; 

2.    educarea in spiritul respectarii demnitatii si tolerantei umane,a drepturilor si   

       libertatilor fundamentale ale omului ; 

3.    cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana si fata de valorile civice si

       morale ;

4.    formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective si a abilitatilor

       practice prin asimilarea de cunostinte umaniste, stiintifice, tehnice si estetice ;

5.    dezvoltarea fizica armonioasa, prin Educatie fizica, Educatie igienico-sanitara

       si practicarea sportului.

       Pentru atingerea si punerea in practica a acestor obiective majore propuse, precum si in planificarea si desfasurarea activitatilor educative extrasco-lare, am tinut cont de ultimele publicatii in domeniu, de interesele, preferintele,abilitatile, aptitudinile, motivatiile si nevoile de formare profesionala ale elevilor  nostri, de planul cadru de invatamant si de idealul educational al scolii romanesti contemporane, in vederea realizarii  invatarii depline ca proces instructiv-educativ si ca produs cu finalitate “masurabila” – transformarea “ educabililor” in membri activi si responsabili ai comunitatii in care traiesc si isi desfasoara activitatea,ai societatii democratice si ai marii familii europene.

         Activitatile educative desfasurate au fost in numar de minimum 3 pe luna la fiecare comisie aflata in subordine si au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activitatile realizate s-au situat in sfera Educatiei pentru sanatate, Educatiei religioase, Educatiei pentru dezvoltare personala, Educatiei pentru receptarea valorilor culturale, Educatiei estetice, Educatiei pentru valorile democratiei, Educatiei civice, Educatiei pentru drepturile copilului, Educatiei inclu-zive (valorificarea fiecarui elev) , Educatiei ecologice etc.

           Amintim parteneratele incheiate cu Politia locala, Biserica locala, Biblioteca din comuna, Dispensarul comunei Firtanesti si cu Scoala Gimnaziala Nr. 5 si Colegiul Economic, care au diversificat oferta de activitati educative, contribuind la largirea paletei de activitati extrascolare oferite elevilor.

ACTIVITATILE  EXTRASCOLARE  s-au derulat dupa cum urmeaza :

SEPTEMBRIE    2015    :                 

  Festivitatea de deschidere a anului scolar “( prezentare  cantece, dansuri,scenete )

OCTOMBRIE   2015     :                        

 “Traditii si obiceiuri laice si religioase” – sfinti si sarbatori ( Sfanta Parascheva , Sf . Mare Mucenic Dimitrie; activitati in parteneriat cu Biserica din comuna)

“Copiii si alimentatia sanatoasa” – Ziua Mondiala a Alimentului

(realizarea unei mape tematice:”stil de viata sanatos”)

“Trick or Treat –Here comes the Halloween”

(carnaval, prezentare Power Point , concurs de masti, costume , desene si eseuri pe tema, dotat cu premii si diplome)

           

NOIEMBRIE        2015      :             

“Sfinti si sarbatori – Sf. Arhangheli Mihail si Gavril”

(activitati in cadrul parteneriatului cu Biserica)

      Intre 18-24 nov.2015, s-a desfasurat o gama variata de activitati  extrascolare dedicate “Festivalului National al sanselor tale “.

 “ Drepturile copilului, drepturile omului “ – Ziua Internationala a  Drepturilor Copilului ( dezbatere, panou tematic) 

 DECEMBRIE   :   

 “Sa cinstim istoria patriei” –Ziua Nationala a Romaniei

         2015                    (prezentare Power Point, serbare scolara)

 “Traditii si obiceiuri laice si religioase” – Sfantul Nicolae

                     (sarbatorirea festiva a copiilor cu numele de “Nicolae/Nicoleta; acti-

                      vitati in cadrul parteneriatului cu biserica din comuna)

  “Drepturile copilului, drepturile omului” – Ziua Internationala a  Drepturilor Omului (dezbatere, panou tematic,concurs de eseuri si

                     desene, dotat cu diplome)

 “Dar din dar…” ( organizarea unei actiuni de sustinere a elevilor

                        defavorizati  - colecta de rechizite, dulciuri, haine)

  “Craciunul, darul bucuriei”  -serbare de iarna cu participarea cla-

                       selor I-VIII

IANUARIE          2016             

 “Eminescu, Medalion literar” – recital de poezie, expozitie de carte si

                      materiale didactice continand leitmotive din creatia eminesciana

                      (parteneriat cu Biblioteca)

  “Hai sa dam mana cu mana” – Ziua Principatelor Romane

                  (manifestari educativ-culturale prilejuite de Mica Unire, expozitie de

                   desene, mapa tematica)

FEBRUARIE 2016       :  

 “Valentine’s Day…in varianta romaneasca” (realizarea unui portofo-

                   liu cuprinzand elemente de folclor romanesc, superstitii, datini stramo-

                  sesti , prezentare referate pe tema; expozitie desene)

MARTIE 2016       : 

“Traditii si obiceiuri laice – 1 Martie, Ziua Martisorului” ( atelier con-

                   fectionare martisoare si felicitari, expozitie de martisoare,prezentare

                   Power Point)

 “Pentru tine, mama!” – sarbatorirea  Zilei Mondiale a Femeii

                   (serbari in cinstea mamelor, expozitii de felicitari)

APRILIE  2016       :

 “Hristos a inviat!” – Sf. Sarbatori de Paste ( atelier incondeiere oua,

                 prezentari referate privind originea obiceiului strabun,expozitie de oua

                 incondeiate, activitate in colaborare cu Biserica din comuna

 ,,Saptamana Scoala altfel – Sa stii mai multe, sa fii mai bun!’’

   Concurs ,,Fii intelligent la matematica! ‘’

   Concurs ,,Comunicare si ortografie’’

   “Un mediu curat, o viata mai buna” – Ziua Mondiala a Pamantului

                (masa rotunda cu membrii cercului ecologic al scolii; concurs de eseuri

                si desene pe tema; realizare mapa tematica)

MAI 2016    : 

Proclamarea Independentei de Stat a Romaniei ; Ziua Europei Unite

                (program artistic,masa rotunda,mapa tematica)

 “Stiu sa aleg ce e bun pentru mine” – marcarea Zilei Adolescentului 

               (dezbatere privind consecintele alegerii unui stil de viata nesanatos in

               plan individual si social-cls. VII+VIII

Olimpiada de istorie - faza locala

Fotbal ( faza de  zona)

IUNIE 2016 :  

  “Copilul din noi” – Ziua Internationala a Copilului ( desen pe asfalt,

             expozitie desene, cerc literar-creatii originale)

  “Romani,cinstiti-va eroii!” – Ziua Eroilor;Ziua Mondiala a Culturii (vizita

           la Monumentul Eroilor din comuna;recital poezie)

   Atletism

   “Un mediu curat, o viata mai buna” – Ziua Mondiala a Mediului (panou

         tematic, expozitii desene, activitati de ecologizare, drumetii)

    ,,Cu viata mea apar viata!’’

    “Bilantul muncii noastre” – serbari scolare de sfarsit de an scolar 

                                                                                                Consilier pentru proiecte

şi programe educative şcolare,

 Invatator , Stancu  Alexandra

      Școala Gimnazială  nr. 2 Modelu – urmărește să ofere posibilitatea tuturor elevilor de a avea acces la șanse egale , educative de calitate ,  performanță respectând tradiția școlii ( C.T .P . – Calitate , Tradiție , Performanță) .