Smaller Default Larger

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MODELU

 (partenerul M2 în proiect)

 

anunță scoaterea la concurs

în cadrul „proiectului Cercul cu zâmbete –Măsuri educaționale integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar, promovarea accesului egal la învățământ de calitate prin activități extracurriculare și ecxtrașcolare pentru integrarea în educație și formare a comunității marginalizate din Comuna Modelu, județul Călărași, Cod proiect: 106328

a 6 posturi externe de  experti de implementare,

în cadrul subactivitaților 1.2,1.3, pentru perioada  15.01.2021- 11.12.2020

 1. INFORMAȚII PROIECT

Prezentare succintă a proiectului Cercul cu zâmbete –Măsuri educaționale integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar din Comuna Modelu, județul Călărași, Cod proiect: 106328”

Obiectivul general (scopul) proiectului este acela de creştere a accesului la învăţământul ante-preşcolar, preşcolar, şcolar primar, secundar şi terţiar de calitate într-un mod egal şi nediscriminatoriu pentru 839 copii (dintre care 375 romi) din comuna Modelu, jud. Călăraşi, reducerii şi prevenirii riscului de părăsire timpurie a şcolii pentru 839 copii (dintre care 375 romi) din comuna Modelu, jud. Călăraşi, creşterii calităţii actului educaţional prin dotări, metode formale şi non-formale de învăţare în ?coala Gimnazială nr. 2 Modelu, jud. Călăraşi, oferii unei noi şanse de finalizare a studiilor de minim 8 clase pentru 160 adulţi peste 24 ani (dintre care 50 romi) care au abandonat timpuriu şcoala, iar 50 dintre aceştia vor dobândi o calificare până la finalizarea proiectului şi instruireea şi formarea a 82 cadre didactice care deservesc unităţile de învăţământ din comuna Modelu.

Parteneriatul proiectului este format din Comuna Modelu în calitate de lider și partenerii Școala Gimnazială Nr.2 Modelu , Asociația pentru Dezvoltare, Inovație, Cultură și Antreprenoriat (ADICA) din Călărași.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni începând cu data de 25 mai 2018. Valoarea totală a proiectului este de 9182124.00  lei din care contribuția liderului este de 132006,74 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 9.050.117,26 lei.

 1. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE

 

Prezentul anunț de selecție are scopul de a declanșa prcedura de selecție a 6 experți care vor lucra în cadrul proiectuluiCercul cu zâmbete –Măsuri educaționale integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar din Comuna Modelu, județul Călărași, Cod proiect: 106328”  pentru implementarea sub-activităților 1.2 și 1.3 și atingerea următoarelor rezultate:

112 copii de 2-3 ani vor fi cuprinşi în învăţământul ante-preşcolar, două grupe de creşă organizate în cadrul Grădiniţei Tonea şi 3 grupe în cadrul Grădiniţei Brotăcel,

50 copii de 3-5 ani  din învăţământul preşcolar vor avea program prelungit alături de 96 copii de la grădiniţa Brotăcel care au deja program prelungit,

581 elevi de 6-15 ani vor beneficia de sprijin în vedererea reducerii riscului de abandon şcolar,

85 copii cu CES vor beneficia de un program de educaţie adaptat nevoilor lor, o şcoală incluzivă pentru cei 375 copii romi, un program de alimentaţie corectă implementat, programe SDS, zone prioritare în educaţie, educaţie non-formală.

80 pers care nu au finalizat 4 clase şi 80 de pers care nu au finalizat 8 clase vor beneficia de programul „A Doua Șansă”,

50 de pers vor finaliza 8 clase în cadrul proiectului, un program ADS dezvoltat.

Sub-activitățile sunt sintetizate în chiar denumirea lor conform tabelului de mai jos.

Nr.

crt.

(Sub)activitatea nr. și denumire

Număr experți 

Durata

(sub)activității

Nr.ore/expert

 

SA1.2. Dezvoltarea si livrarea programelor zone prioritare de educație, Școala dupa Școala si activitati extra-curriculare si gradinita cu program prelungit

3

L26-L36

2h/zi

 

SA1.2. Dezvoltarea si livrarea programelor zone prioritare de educaþie, Școala dupa Școala si activitaþi extra-curriculare si gradiniþa cu program prelungit

SA1.3. Dezvoltarea si livrarea programului A Doua Șansa pentru adulții care au abandonat scoala

2

L26-L36

3h/zi

 

S.A. 5.2Informare GT si organizare tehnica integrata

1

   
       

4h/zi

 

Tabelul 1.  Experți de implementare pentru asigurarea expertizei necesare realizării activităților aferente atingerii rezultatului/rezultatelor  de proiect ID  106328 din Cererea de finanțare*

 

Conform  Ordin nr.3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selecția și recrutarea experților,  în procesul de recrutare și  selecție experți în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale și termenilor  de referință pentru participare mai jos menționate.

 • CONDIȚII GENERALE:

Expertul:

 1. a) are cetățenie română/cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a  statelor aparținând Spațiului Economic European cu reședința în România;
 2. b) are capacitate de exercițiu deplină;
 3. c) îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă precum și studii medii cu diplomă de bacalaureat, după caz;
 4. d) Experți:
 • 3 experți educație ante și preșcolară – studii medii, debutant în învățământ;
 • 1 expert SDS, activități extracurriculare, ADS – studii superioare, sub 1 an experiență în învățământ.
 • 1 expert SDS, activități transdisciplinare, ADS – studii superioare, debutant în învățământ;
 • 1 expert organizare tehnică integrata M2- studii superioare,
 • e) nu  a  fost  condamnat/(ă)  definitiv  pentru  săvârșirea  unei  infracțiuni  contra  umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu  serviciul,  care  împiedică  înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  intenție,  care  l-ar  face/care  ar  face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  funcției,  cu  excepția  situației  în  care  a intervenit reabilitarea;
 1. f) îndeplinește alte condiții generale în funcție de specificul proiectului.

Criterii specifice conform analizei de nevoi:

 • 3 experți educație ante și preșcolară cu pregatire in domeniu, studii medii, debutant
 • 2 experi cu competențe în domeniul limbă și comunicare în limba română dovedite prin diplomă de licență
 • 1 expert organizare tehnică integrata M2
 1. TERMENII DE REFERINȚĂ PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS:

Nr. Crt.

Denumire expert

Perioada estimată pt derulare activ

Descrierea activ conform CF

Descrierea sarcinilor/ atribuțiilor

Cerințe/ competențe necesare

Abilități

1.

Expert educatie ante si prescolara

1, 5-6

De la semnarea CIM până la 11.12.2021

SA1.2. Dezvoltarea si livrarea programelor zone prioritare de educație, Școala dupa Școala si activitați extra-curriculare si gradinița cu program prelungit

Asigura permanenta pentru programul de dupa-amiaza la gradinita pentru 15-18 copii; Elaboreaza materiale de lucru pentru copiii inscrisi la gradinita care beneficiaza de programul prelungit; Deruleaza activitati didactice cu copiii care beneficiaza de programul prelungit; Informeaza parintii asupra activitatilor de dupa-amiaza; Implementeaza planul educational ante-prescolar si prescolar; Participa la sedinte de proiect; Intocmeste raportul lunar de activitate; Elaboreaza materiale educationale pentru copiii de care raspunde in proiect conform curriculumulului aprobat de MEN; Informeaza parintii asupra activitatii copiilor si a performantelor lor educationale; Propune masuri de imbunatatire a activitatii copiilor de care raspunde.

Capacitate de lucru cu copiii

Nu este cazul

2.

Expert SDS, activ extra-curriculare, ADS 12

De la semnarea CIM până la 11.12.2021

SA1.2. Dezvoltarea si livrarea programelor zone prioritare de educaþie, Școala dupa Școala si activitați extra-curriculare si gradiniȚa cu program prelungit

SA1.3. Dezvoltarea si livrarea programului A Doua Șansa pentru adulții care au abandonat scoala

Pregateste si sustine lectiile SDS (fundamentare si excelenta) pentru materia pe care o preda; Participa la activitatile demonstrative extra-curriculare; Isi insuseste tehnici noi de predare prin metoda job shadowing; Preia si dezvolta continut extra-curricular; Organizeaza activitati extra-curriculare inrudite cu materia pe care o preda; Pregateste si sustine lectii ADS pentru material pe care o preda; Participa la elaborarea continutului educational pentru platforma de e-learning; Participa la sedinte de proiect; Intocmeste raportul lunar de activitate; Evalueaza activitatea copiilor din GT si propune masuri de imbunatatire; Mentine comunicarea cu psihologii din proiect si ofera sprijin acestora pentru redresarea situatiei educationale a copiilor din GT care prezinta dificultati de invatare; Participa la sedintele CCC pentru a propune masuri de imbunatatire a situatiei copiilor din GT.

Capacitate de lucru cu copiii; Capacitate de invatare si adaptare la metode noi de predare

Nu este cazul

3

Expert activitati transdisciplinare 2

De la semnarea CIM până la 11.12.2021

SA1.2. Dezvoltarea si livrarea programelor zone prioritare de educaþie, Școala dupa Școala si activitați extra-curriculare si gradiniȚa cu program prelungit

SA1.3. Dezvoltarea si livrarea programului A Doua Șansa pentru adulții care au abandonat scoala

Pregateste si sustine lectiile SDS (fundamentare si excelenta) pentru materia pe care o preda; Participa la activitatile demonstrative extra-curriculare; Isi insuseste tehnici noi de predare prin metoda job shadowing; Preia si dezvolta continut extra-curricular; Organizeaza activitati extra-curriculare inrudite cu materia pe care o preda; Pregateste si sustine lectii ADS pentru material pe care o preda; Participa la elaborarea continutului educational pentru platforma de e-learning; Participa la sedinte de proiect; Intocmeste raportul lunar de activitate;

Capacitate de lucru cu copiii; Capacitate de invatare si adaptare la metode noi de predare

Nu e cazul

4

Expert organizare tehnica integrata

De la semnarea CIM până la 11.12.2021

S.A 5.2 Informare GT si organizare tehnica integrata

Asigura secretariatul tehnic pentru evenimentele din cadrul SA1.2. si SA1.3. (primire participanti, liste de prezenta, pregatire materiale); Preia documentele de inscriere pentru activitatile din SA1.2. si SA1.3.; Gestioneaza documentele de inscriere ale GT SA1.2. si SA1.3.; Mentine dialogul cu expertii M2 in vederea organizarii si desfasurarii activitatile SA1.2. si SA1.3.; Mentine dialogul cu GT in vederea planificarii participarii la activitatile SA1.2. si SA1.3.; Participa la sedintele de proiect; Intocmeste raportul lunar de activitate;

Foarte buna comunicare, cunoasterea MS OFFICE

Nu e cazul

 1. DOSARUL DE CONCURS:

      În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de  înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție,insotita de Anexa 2-Declaratia de Disponibilitate.
 2. b) Scrisoare de intenție;
 3. c) Copia actului  de  identitate  sau  orice  alt  document  care  atestă  identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 4. d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 5. e) Alte acte  doveditoare  privind  experiența/expertiza,  calificările  specifice aferente poziției;
 6. f) CV format  Europass  datat  și  semnat  pe  fiecare  pagina  (CV-ul  trebuie  să conțină  obligatoriu  date  de  contact  valide  –adresa  de  e-mail  și  număr  de telefon);
 7. g) Cazierul judiciar  sau  o  declarație  pe  propria  răspundere  că  nu  are  antecedente  penale  (candidatul  declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente  penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
 8. h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Documentele  doveditoare  ale  studiilor  și  experienței/expertizei  declarate  în  CV  (copii  ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare)  se prezintă însoțite de documentele originale și se depun certificate  pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

 1. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS (după caz):

 

Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 şi Anexe Corrigendumuri 1-4 la ghidul Orientări Generale

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice de Accesare a Fondurilor „Şcoala pentru toţi” AP 6/PI 10.i/OS 6.2, 6.3, 6.4 şi 6.6

Anexe și corrigendumuri la ghidul Școala pentru toți

Ordinul 5349/07.09.2011 cu modificarile ulterioare -Metodologia SDS

 

VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la  sediul  unitǎţii de învǎţǎmânt preuniversitar, partener în proiect, Scoala  Gimnazială Nr.2 Modelu din  Str. Aurora, nr.2, comuna Modelu, județul Călărași, până la data de 23.12.2020 , ora 12,00 .

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  și  cele

incomplete vor fi respinse.

VIII. PROBELE DE CONCURS:

Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:

 1. Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor;

Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată la sediul Școlii  Gimnaziale Nr.2 Modelu și pe pagina web a partenerului proiectului (Școala Modelu 2), la adresa SCOALA Gimnazială Nr.2 Modelu din  Str. Aurora ,nr.2, comuna Modelu , județul Călărași Eventualele contestații vor fi depuse la sediul SCOALA  Gimnazială Nr.2 Modelu din  Str. Aurora ,nr.2, comuna Modelu , județul Călărași sau online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 1. Proba scrisa : Candidații declarați admiși la proba eliminatorie vor participa la proba scrisă de evaluare.

Eventualele contestații vor fi depuse la sediu/online în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face  prin afișare la sediul SCOALA  Gimnazială Nr.2 Modelu din  Str. Aurora ,nr.2, comuna Modelu , județul Călărași și pe pagina web a partenerului proiectului, la adresa www.scoalamodelu2.ro, în termen de o (1) zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.

Ca urmare a desfășurării probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate.Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Școlii  Gimnaziale nr.2 Modelu din  Str. Aurora, nr.2, comuna Modelu, județul Călărași și pe pagina web a partenerului proiectului, la adresa www.scoalamodelu2.ro în termen de o (1) zi lucrătoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”, precum și pe pagina web a partenerului proiectului, la adresa în termen de www.scoalamodelu2.ro maxim o (1) zi lucrătoare.

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

 1. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

Perioada

Activitatea (după caz)

10.12 – 23.12.2020, ora 12.00

Depunerea dosarelor

23.12.2020, interval orar 12.00-17.00

Verificarea eligibilității administrative a dosarelor

23.12.2020, ora 16.00

Afișarea rezultatelor selecției în urma verificării eligibilității administrative a dosarelor

23.12.2020, ora 16.00 – 23.12.2020, ora 18.00

Depunerea eventualelor contestații

24.12.2020, interval orar 09.00-12.00

Soluționarea eventualelor contestații și publicarea răspunsului

28.12.2020, ora 13.00

Afisarea rezultatelor, dupa eventualele contestatii

29.12.2020, interval orar 09.00-11.00

Proba scrisă

29.12.2020, interval orar 12.00-16.00

Corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă

29.12.2020, ora 17.00 – 30.12.2020,     ora 17.00

Depunerea eventualelor contestații

30.12.2020, interval orar 09.00-12.00

Soluționarea eventualelor contestații și publicarea răspunsului

30.12.2020, ora 14.00

Afișarea  rezultatelor  finale 

Contestațiile se pot depune atât online la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cât și în scris la secretariatul Scolii Gimnaziale Nr.2 Modelu Str. Aurora, nr.2, comuna Modelu, județul Călărași   a conform programului său de funcționare.

Afișat astăzi 10.11.2020, la sediul Scolii Gimnaziale Nr.2 Modelu Str. Aurora ,nr.2, Comuna Modelu , județul Călărași.

Coordonator tehnic M2

Prof.Chiran Adriana