Smaller Default Larger

PLAN OPERAŢIONAL

An şcolar 2016-2017

Domenii funcţionale

Obiective specifice

Acţiuni Resurse Indicatori de performanţă

Materiale

Financiare Umane Timp
1 2 3 4 5 6 7
  1. Proiectare

- Analiza şi diagnoza activităţii manageriale şi educaţionale.

- Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la toate nivelurile.

- Creşterea calităţii activităţii manageriale

1.1. Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate in scoala Rapoartele de analiză ale comisiilor metodice - Director, şefii de comisii 12. oct. 2016 Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial ANTERIOR.
1.2. Analiza şi diagnoza activităţii desfăşurate la comisiile metodice Materialele şi procesele verbale. - Şefii de comisii 12.oct. 2016 Stabilirea obiectivelor pentru anul şcolar următor.
1.3. Elaborarea planurilor manageriale  Rapoartele de analiză pe anul şcolar trecut. -

Director

12. oct. 2016 Corelarea cu strategia M.E.N.C.S. şi I.S.J.
1.4. Elaborarea de studii/proiecte privind problematica educaţională Rapoartele comisiilor - Director, şefii de comisii Periodic. Identificarea nevoilor specifice colegiului
1.5. Elaborarea proiectelor de dezvoltare pe termen scurt şi a planurilor operaţionale aferente. Rapoartele comisiilor - Şefii de comisii 12. oct. 2016 Eficientizarea activităţii.
1.6. Elaborarea programelor de perfecţionare a personalului didactic, didactic auxiliar. Raportul  C.C.D. - Director, şefii de comisii Sept.2016 Creşterea gradului de implicare.
1.7. Întocmirea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017/2018. Anexele pentru încadrarea propusă anul şcolar 2017/2018 - Director Ian.–Febr. 2017 Concordanţa cu nevoile de formare ale populaţiei şcolare.
1.8. Elaborarea C.D.Ş. pentru anul şcolar 2017/2018. Metodologiile în vigoare. - Director, cadre didactice. Martie 2017 Îmbunătăţirea ofertei educaţionale.
1.9. Elaborarea programului de activităţi extracurriculare. Raportul - Consilier ed., Diriginţi Sept.–Oct. 2016 Dezvoltarea aptitudinilor.
1.10. Elaborarea programe-lor de menţinere şi îmbunătăţire a rezultatelor Evaluarile Nationale. Rapoartele comisiilor - Director, şefii de comisii Sept.–Oct. 2016

Îmbunătăţirea rezultatelor.

1.11. Elaborarea programelor de pregătire pentru concursurile şi olimpiadele şcolare. Rapoartele comisiilor - Director, şefii de comisii Sept.–Oct. 2016 Creşterea numărului de premii şi medalii.
1.12. Elaborarea de proiecte privind diminuarea absenteismului. Raportul de analiză - Director Sept. 2016 Diminuare a fenomenelor.
1.13. Realizarea proiectelor de buget şi a proiectelor de achiziţii. Legislaţia în vigoare. - Director contabil şef, Oct.–Dec. 2016 Îmbunătăţirea stării materiale
1.14. Conceperea proiectelor de identificare a noi resurse extrabugetare. Legislaţia în vigoare. - Director contabil şef, Oct.–Dec. 2016 Dezvoltarea bazei materiale a unităţilor şcolare.
1.15.Întocmirea documentaţiilor privind investiţiile şcolare şi reparaţiile. Legislaţia în vigoare. - Director contabil şef, Oct.–Dec. 2016 Dezvoltarea bazei materiale a şcolii.
1.16. Elaborarea proiectelor de curriculum. Metodologiile în vigoare. - Director, şefii de comisii Anual Aplicarea curriculum-ului naţional.
1.18. Elaborarea de proiecte de parteneriat la nivel local şi naţional. Programe specifice. - Director, şefii  de comisii Când este cazul Deschiderea şcolii către comunitate.
  1. Organizare

- Eficientizarea demersului managerial.

- Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.

- Utilizarea unor noi      

tehnici şi metode de predare – învăţare -evaluare.

- Organizarea execuţiei bugetare.

- Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.

2.1. Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedinţele Consiliului profesoral. Documentele pentru perfecţio-nare. - Director Sept. 2016 Corelarea cu obiectivele activităţii.
2.2. Elaborarea tematicii şi a materialelor pentru comisiile metodice Materialele de la ISJ - Şefii . de comisii Sept. 2016 Corelarea cu obiectivele activităţii.
2.3. Asigurarea calităţii demersului didactic. Rapoartele catedrelor - Director, şefii de comisii Permanent Formarea/dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor conform  standardelor.
2.4. Constituirea de echipe de lucru pentru realizarea proiectelor şi programelor. Raportul  de activitate - Director Când este cazul. Coeziunea echipelor.
2.5. Repartizarea atribuţiilor şi a sarcinilor pentru cadrele didactice Organigra-ma. - Director, şefii de comisii Sept. 2016 Întocmirea fişei posturilor.
2.6. Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante, conform criteriilor naţionale, locale şi proprii. Metodologia M.E.C.N.S. Conform bugetului aprobat. Director Conform graficului M.E.N.CS.. Încadrarea corectă cu personal didactic.
2.7. Promovarea unei politici de personal bazată pe criterii de competenţă profesională. Metodologia M.E.N.CS.. - Director Permanent Creşterea numărului de cadre didactice perfecţionate.
2.8. Realizarea programelor de pregătire pentru concursuri şi Olimpiade şcolare. Rapoartele şefilor de comisii - Director, şefii de comisii Permanent Creşterea numărului de premii şi medalii.
2.9. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare. Rapoartele şefilor de comisiilor. Resurse extrabu-getare. Director Conform graficului M.E.N.CS.. Stimularea competiţiei.
2.10. Implementarea proiectelor privind diminuarea absenteismului. Raport  de activitate - Director An şcolar 2015/2016 Reducerea ratei abandonului şcolar şi absenteismului.
2.11. Procurarea a documentelor curriculare, a manualelor, a auxiliarelor curriculare, a aparaturii, a materialului didactic. Documentele primite de la M.E.N.CS.. şi I.S.J. Conform bugetului aprobat. Director Permanent Asigurarea tuturor manualelor şi materialelor didactice.
2.12. Elaborarea criteriilor pentru avizarea programelor pentru C.D.Ş. Metodologia M.E.N.CS.. - Director Sept. -Dec. 2016 Criterii specifice, cf. strategiei M.E.C.S. şi intereselor comunităţii locale.
2.13. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, conform programelor. Planurile cons. ed. Resurse extrabu-getare. Consilier educativ Conform planificare proprie. Formarea abilităţilor şi competenţelor extracurriculare.
2.14. Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii. Legislaţia în vigoare Conform bugetului aprobat. Director . Permanent Prevenirea şi asig. Sanitară şi în muncă.
2.15. Repartizarea bugetu-lui primit, conform legislaţiei în vigoare. Analiza de nevoi. Bugetul repartizat. Director Cf. gr. de execuţie bugetară. Asigurarea execuţiei bugetare.

2.16. Identificarea resurselor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor.

Propuneri-le şefilor de comisii Resurse extrabuge-tare. Director Cf. progr. Manag. Creşterea fondurilor extrabugetare

2. 17. Aplicarea proiectelor de investiţii şi reparaţii.

Programul propriu. Conform bugetului aprobat.

Director

Contabil

Cf. progr. Propriu Dezvoltarea bazei materiale.
  1. Conducere operaţi-onală.

- Operaţionalizarea activităţii.

- Eficientizarea demersu-lui managerial.

- Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor.

3.1. Încheierea contractelor de muncă. Legislaţia în vigoare. - Director Sept. 2016 Respectarea legislaţiei.
3.2. Normarea judicioasă şi funcţionarea eficientă a personalului din subordine. Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat. Director Anual. Eficientizarea activităţii.
3.3. Coordonarea activităţii comisiilor metodice şi  a cadrelor didactice. Documente, ordine, notificări M.E.N.C.S. - Director Permanent Creşterea calităţii demersului didactic.
3.4. Operaţionalizarea resursei de timp Propriile programe. - Director Permanent Încadrarea în planificarea resursei de timp.
3.5. Realizarea procedurilor de disciplină a muncii, de mediere şi rezolvare a confl. şi de rez. a contest. Legislaţia în vigoare. - Director Când este cazul.

Respectarea legislaţiei.

- Eficientizarea activităţii.

- Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate.

4.1. Elaborarea de propuneri privind curriculumul naţional şi local Materialele rezultate din discuţii pe ac. temă. - Director Anual Adecvarea ofertei educaţionale.
4.2. Elaborarea criteriilor şi a instrumentelor de monitorizare şi evaluare. Documen-te, ordine, notificări M.E.N.CS.. - Director Periodic. Respectarea metodologiei şi a specificului unităţii.
4.3. Aplicarea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare. Criteriile stabilite. - Director Periodic Respectarea metodologiei.
4.4. Întocmirea tuturor documentelor solicitate de I. S. J. Calarasi Documente, ordine, notificări M.E.N.CS.. - Director Cf.terme-nelor. Respectarea termenelor.
4.5. Întocmirea raportului anual / semestrial asupra activităţii. Documentaţia rezultată. - Director

Semestrial

Anual

Respectarea structurii şi a termenelor.
4.6. Întocmirea documentelor privind managementul resurselor umane. Legislaţia în vigoare. - Director Cf.terme-nelor. Respectarea legislaţiei.
4.7.Arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legale. Legislaţia în vigoare. -

Director,

Secretar

Semestrial

Anual

Respectarea normativelor arhivării.
4.8. Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor, pe baza indicatorilor de performanţă. Criteriile stabilite. - Director Cf.grafic Depistarea punctelor tari şi a punctelor slabe din activitate.
4.9. Asigurarea organizării şi desfăşurării EN Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat. Director Conform legii Respectarea regulamentelor.
4.10. Încheierea exerciţiului financiar. Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat. Director

Semestrial

Anual

Încadrarea în bugetul alocat.
4.11. Evaluarea realizării planului de achiziţii şi a utilizării fondurilor extrabugetare. Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat. Director Conform regulamentului Corelarea cu nevoile reale ale unităţilor.
4.12. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar. Legislaţia în vigoare. Conform bugetului aprobat. Director contabil şef, Cf. term. Legale Respectarea legislaţiei şi a termenelor.
4.13. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de parteneriat. Criteriile stabilite. Resurse extrabuge-tare.

Director,

Consilier educativ.

Periodic Impactul asupra unităţii şcolare.
4.14. Evaluarea periodică a activităţii personalului din subordine.

Criteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.

- Director, Şefii de comisii Cf.terme-nelor. Redimensionarea activităţii.
  1. Motivare
- Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor.
5.1 Stimularea (auto)formării şi dezvoltării profesionale. Ofertele de perfecţionare. Conform bugetului aprobat. Director Permanent

.

Dezvoltarea profesională.

5.2. Stimularea spiritului de competitivitate. Rezultatele deosebite popularizate Resurse extrabuge-tare. Director Permanent Implicare, participare, dezvoltare.
5.3. Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate, deschidere spre nou. Rezultatele deosebite popularizate - Director Permanent Implicare, dezvoltare.
5.4. Încurajarea performanţei manageriale prin acordarea de recompense. Rapoartele de evaluare. Resurse extrabuge-tare. Director Permanent Dezvoltarea performanţelor.
5.5. Repartizarea în cf. cu legislaţia în vigoare a stimulentelor materiale şi morale (gradaţii, salarii diplome de merit etc.)

Criteriile stabilite.

Legislaţia în vigoare.

Resurse extrabuge-tare. Cons de admin. Lunar, ocazional. Respectarea criteriilor.
5.6. Stimularea parteneriatului educaţional prin preluarea iniţiativei. Analiza evoluţiei comunităţii locale. - Director Permanent Dezvoltarea unităţii.
5.7. Sprijinirea iniţiativelor în atragerea resurselor materiale şi financiare. Analiza evoluţiei comunităţii locale. - Director Permanent Participare, dezvoltarea unităţii.
- Creşterea gradului de implicare. 6.1. Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, prin participare în luarea deciziilor. Programe - Director cadre didactice. Permanent Implicare în actul decizional.
6.2. Implicarea personalului din subordine în atragerea de res. mat. şi fin. Programe Resurse extrabuge-tare. Director Permanent Responsabilizarea personalului.
6.3.  Creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa şcolii Programe - Director, cadrele didactice. Permanent Implicare activă a părinţilor.
6.4. Organizarea de întâlniri periodice cu părinţii, autoritatea locală, agenţi economici, instituţii, organizaţii, O.N.G. – uri  etc. Programe Resurse extrabuge-tare. Director, cadre didactice. Permanent Implicare activă a părinţilor.
6.5. Atragerea şi implicarea elevilor în elaborarea documentelor care îi vizează, în parteneriatul educaţional, alte activităţi. Programe - Director, cadre didactice. Permanent Responsabilizarea elevilor.
  1. Formare şi dezvoltare profesională şi personală.

- Optimizarea competenţelor.

- Dezvoltarea competenţelor.

.

7.1. Participarea la programe de (auto)formare continuă pentru directori, cadre didactice, personal didactic auxiliar. Analiza de nevoi. Cursurile propuse. Conform bugetului aprobat. Director, cadre didactice. Cf.grafic M.E.N.CS.. şi I.S.J. Creşterea nr. cadrelor didactice care participă la aceste cursuri.
7.2.  Participarea la întâlniri de lucru, seminarii, simpozioane, programe organizate la nivel local sau naţional. Graficul M.E.N.CS.. şi I.S.J.

Conform bugetului aprobat.

Resurse extrabuge-tare.

Director Cf.grafic M.E.N.CS.. şi I.S.J. Dezvoltare profesională şi personală.
7.3. Participarea elevilor la cursurile de pregătire / formare organizate la nivel local, jud Graficul M.E.N.CS.. şi I.S.J. Resurse extrabuge-tare. Director, cadre did., elevi. Cf.grafic M.E.C.N.S. şi I.S.J. Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor.
  1. Formarea grupurilor.Dezvoltarea echipelor.
- Dezvoltarea spiritului de echipă
8.1.  Încurajarea culturii organizaţionale de tip reţea. Analiza de nevoi. - Director. Permanent Lucrul în echipă.
8.2.  Organizarea colectivelor de proiect, în funcţie de activitatea planificată. Programe - Director. Când este cazul. Constituirea şi coeziunea echipelor.
8.3. Organizarea unor echipe mixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare comunitară.

Com. loc.

Programe.

- Director. Când este cazul. Coeziunea echipei.
  1. Negocierea şi rezolvarea conflictelor.
- Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii.
9.1.  Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a conflictelor. Solicitările existente. - Director Când este cazul. Înlăturarea conflictelor.
9.2.  Aplicarea corectă a planurilor cadru şi a curriculumului pt.. rez. conflictelor Documente, ordine, notificări M.E.C.N.S. - Director..

S1, S2

2016, 2017

Evitarea conflictelor.
9.3.  Negocierea cu comunitatea locală pentru eficientizarea sprijinului comunitar.

Com. loc.

Programe

- Director. Permanent Implicarea comunităţii.
9.4. Negocierea contractelor pentru obţinerea fondurilor extrabugetare. Oferta comunităţii locale. - Director. Permanent Creşterea fondurilor extrabgetare.
9.5. Negocierea condiţiilor financiare pentru execuţia bugetară. Legislaţia în vigoare. - Director. Lunar Respectarea legislaţiei.
  1. Comunicare şi informare.

- Asigurarea fluxului informaţional.

- Eficientizarea comunicării.

- Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare.

10.1.  Informare periodică şi ritmică. Documente, ordine, notificări M.E.C.N.S.. - Director. Permanent Diseminarea informaţiei.
10.3.  Colaborarea cu mijloacele mass-media locale în vederea informării opiniei publice şi atragerii sprijinului posibililor sponsori. Rapoartele catedrelor - Director Cons. Ed, diriginţii. Periodic Popularizarea activităţilor şi atragerea sponsorilor.
10.5. Menţinerea canalelor de comunicare cu partenerii educaţionali. Rapoartele catedrelor - Director. Permanent Fluidizarea comunicării.
10.6. Organizarea de schimburi de bună practică pentru dezvoltarea profesională şi popularizarea experienţelor. Rapoartele catedrelor Resurse extrabuge-tare. Director Periodic Schimburi de experienţă.
10.7. Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate.

Documente, ordine, notificări M.E.C.N.S.

I. S. J.

-

Director.

Secretar

Contabil.

Periodic Respectarea conţinutului şi a termenelor.
- Extinderea şi eficientizarea parteneriatelor 11.1. Colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă. Oferta comunităţii locale. -

Director.

Cons. Ed, diriginţii.

Permanent Iniţierea de activităţi comune.
11.2. Colaborarea permanentă cu organele de poliţie, sanitare, gardieni publici, pompieri etc. Oferta comunităţii locale. -

 Director.

Permanent Siguranţa şi sănătatea elevilor.
11.3. Implicarea fed. sindicale în proc. decizional şi în rez. problemelor. Parteneriatul cu sindicatele -

Director

Resp. sindicat.

Permanent Respectarea drepturilor salariaţilor.

11.4. Iniţierea de proiecte de parteneriat la nivel local, jud naţional

Oferta locală. Conform bugetului aprobat. Director An şcolar Dezvoltare instituţională.

Director,                                                                           

   Conachiu Valeria