Smaller Default Larger

PLAN  MANAGERIAL

AN  ȘCOLAR  2016-2017

Semestrul I

             I.Diagnoza ativitatii din Scoala Gimnaziala Nr.2 Modelu
Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare

Instrumente/

Resurse

Elaborarea rapoartelor didactice individuale Cadre didactice 30 sept.2016 Rapoarte didactice anuale Fisa postului, fisa de evaluare,documente de proiectare didactica
Elaborarea rapoartelor comisiilor metodice Sefii comisiilor metodice 30 sept.2016 Rapoartele comisiilor metodice Dosarul comisiei metodice
Analiza activitatii Consiliului de administratie si evaluarea activitatii membrilor C.A.

Directorul

30 sept.2016 Procesul verbal al sedintei CA

Lista atributiilor membrilor CA

Dosarul CA

Registru procese verbale CA

Elaborarea raportului privind compartimentului secretariat Secretarul scolii 30 sept.2016 Raportul secretarei scolii

Fisa postului secretar

Program de activitate compartiment secretariat

Elaborarea raportului privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Directorul 14.oct.2016 Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Rapoartele comisiiilor metodice si compartimentelor
Validarea Raportului privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Consiliul profesoral 14.oct.2016 Procesul verbal al sedintei  CP

ROFUIP

Sedinta CP

II.Dezvoltarea organizationala, Relatiile sistemice  

Obisctive

1.Cresterea eficientei exercitarii functiilor manageriale si orientarea acestora spre obtinerea de rezultate

2.Respectarea ROFUIP si al ROI

 
Elaborarea proiectului de incadrare Directorul Calendarul  ISJ Proiectul de incadrare Planul de scolarizare 2016-2017  
Elaborarea planului managerial pentru anul scolar 2016-2017 Directorul Oct.2016 Planul managerial 2016-2017

PDI

Planul managerial

 
Elaborarea Planului managerial pt anul sc2016-2017semestrul I Directorul Oct.2016 Planul managerial 2016-2017 sem I

PDI

Planul managerial

 
Revizuirea Regulamentului Intern Directorul Sept 2016 Regulamentul Intern revizuit ROFUIP  
Avizarea ROI Consliul Profesoral Sept2016 Procesul verbal al sedintei  CP

ROFUIP

Sedinta CP

 
Aprobarea ROI Consiliul de administratie Sept2016 Procesul verbal al sedintei  CA

ROFUIP

Sedinta CA

 
Stabilirea atributiilor membrilor CA Directorul 30 sept2016

Decizia interna

Lista atributiilor membrilor CA

ROFUIP

ROI

 

Reorganizarea Consiliului de administratie

Directorul Sept2016 Decizia de constituire a CA

Hotararea CP

Horararea Consiliului Reprezentativ al parintilor

Deciza Primarului

 
Evaluarea periodica a memebrilor CA Directorul Semestrial

Rapoarte de autoevaluare

Raportul directorului

ROFUIP

Lista atributiilor memebrilor CA

 
Elaborarea graficului si a tematicii Sedintelor CA Directorul 30 sept 2016 Graficul si tematica  sedintelor CA ROFUIP  
Elaborarea graficului si a tematicii Sedintelor CP Directorul 30 sept 2016 Graficul si tematica  sedintelor CP ROFUIP  
Constituirea Consiliilor clasei Directorul, Invatatorii, Dirigintii 14 oct 2016 Procesul verbal al Consiliilor claselor

ROFUIP

ROI

 
Constituirea Comisiilor metodice Directorul Sept2016 Decizie interna

ROFUIP

ROI

Fisa de incadrare

 
Numirea sefilor comisiilor metodice Directorul Sept2016 Decizie interna

ROFUIP

Fisa de incadrare

 
Constituirea comisiilor pe domenii de activitate Presedintele CA Sept2016

Procesul verbal al sedintei  CA

Decizie interna

ROFUIP

Fisa de incadrare

 
Elaborarea programelor de activitate anuale ale comisiilor metodice Sefii comisiilor metodice 14oct 2016 Programele de activitate anuale ale comisiilor metodice

ROFUIP

ROI

 
Aprobarea programelor de activitate anuale ale comisiilor metodice Consiliul profesoral 14 oct 2016 Procesul verbal al sedintelor CP

ROFUIP

Sedinta CP

 
Constituirea CEAC Directorul Sept 2016 Decizia interna

Regulament CEAC

ROFUIP

 
Numirea coordonatorului CEAC Directorul Sept 2016 Decizia interna

Regulament CEAC

ROFUIP

 
Numirea coordonatorului pentru proiecte si programe educative Directorul 16 sept 2016 Decizia interna

Regulament CEAC

ROFUIP

 
Stabilirea formatiunilor pentru activitatile extracurriculare Coordonatorul pentru proiecte si programe extrascolare 16 sept 2016 Tabele nominale Regulamentul activitatilor extrascolare  
Proiectarea si realizarea activitatilor extracurriculare Cadre didactice, invatatori, diriginti Calendarul activitatilor

Programele activitatilor extrascolare

Listele de prezenta

Rezultatele elevilor

Regulamentul activitatilor extrascolare  
Monitorizarea activitatilor extrascolare

Directorul

Coordonatorul pentru proiecte si programe extrascolare

CEAC

Grafic de control Fisele de asistenta pentru activitatile extrascolare

Regulament CEAC

ROFUIP

 
Evaluarea activitatilor extrascolare si extracurriculare

Directorul

Coordonatorul pentru proiecte si programe extrascolare

CEAC

Semestrial

Raport privind starea invatamantului

Procesele verbale ale sedintelor CP

Rapoartele activitatilor  
Organizarea colectivelor de elevi si distribuirea rolurilor in cadrul clasei

Invatatori

Diriginti

23 sept 2016 Organigrama claselor ROI  
Numirea invatatorilor si a dirigintilor Directorul 01 sept 2016 Decizia interna    
Elaborarea orarului scolii Responsabil orar 12 sept 2016 Orarele definitive pe ciclurile de invatamant ROI  
Stabilirea componentei formatiunilor de studiu Directroul 9 sept 2016 Listele de inscriere avizate de director ROI  
Repartizarea salilor de clase pentru anul scolar 2016-2017 Directorul 9 sept 2016 Schema claselor ROI  
Intocmirea fisei de incadrare a scolii

Directorul

Secretarul scolii

30 sept 2016 Fisa de incadrare

Deciziile ISJ

Deciziile inerne

 
Elaborarea si transmiterea la timp a statisticilor , rapoartelor , informatiilor

Directorul ,

Secretarul scolii

permanent Registrul de intrari-iesiri    
Completarea cataloagelor scolare 2016-2017

Invatatori ,

Diriginti

16 sep.2016 Cataloagele avizate de director

Registre matricole ,

Baza de date a scolii

 
Stabilirea serviciului pe scoala

Prof. responsabil

Directorul

12 sep.2016 Graficul serviciului pe scoala

Regulamentul intern

Orarul scolii

 
Constituirea consiliului elevilor Coordonatorul de proiecte 30 sep.2016 Lista consiliului elevilor ROFUIP  
Stabilirea programului de audiente Directorul , Invatatori , Diriginti 16 sep.2016 Programul de audiente Regulamentul intern  
Distribuirea rechizitelor scolare Comisia rechizite Conf termenului Procev verbal de distribuire Dosarele pentru rechizitele scolare  
Monitorizarea fenomenului de absenteism si stabilirea masurilor de remediere Comisia pentru monitorizarea frecventei

lunar

semestrial

Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Sedinta Consiliul profesoral,

Regulamentul intern

 
Evaluarea fenomenului de absenteism si stabilirea masurilor de remediere Comisia pentru monitorizarea frecventei

lunar

semestrial

Raportul comisiei Cataloage scolare  
Prelucrarea regulamentului intern si R.O.F.U.I.P. in cadrul colectivelor de elevi si parinti

Invatatori ,

Diriginti

26 sep.2016 Proces verbal al sedintelor cu parinti

ROFUIP

Regulamentul intern

 
Validarea situatie scolare semestriale si a notelor la purtare sub 7 Consiliul profesoral dec 2016 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Cataloage scolare,

ROFUIP

 
Validarea situatie scolare anuale si a notelor la purtare sub 7 Consiliul profesoral  iun.2017 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Cataloage scolare,

ROFUIP

 
Validarea situatie scolare dupa examenul de corigenta Consiliul profesoral 07 sep.2016 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Dosarele de corigenta ,

Cataloage scolare,

ROFUIP

 
Actualizarea avizierelor Directorul Permanent Dosarul avizierelor    
Arhivarea si pastrarea documentelor oficiale privind elevii si personalul scolii Secretarul scolii Permanent Registrul de evidenta al arhivei

Legea arhivelor

Programul compartimentului secretariat

 
III CURRICULUM  

OBIECTIVE:

1.Asigurarea calitatii educatiei prin oferirea programelor de educatie care sa satisfaca asteptarile elevilor si parintilor si standardele de calitate .

2.Implementarea curriculum-ului national la nivelul fiecarei comisii metodice si al fiecarui cadru didactic .

3.Stabilirea CDS in functie de nevoile elevilor , de resursele umane si materiale ale scolii.

4.Centarea demersului educational pe elev si mentinerea rezultatelor scolare la un nivel cat mai ridicat .

 
Elaborarea planificarilor calendaristice anuale Cadrele didactice 12 sep.2016 Planificarile anuale Programele scolare in vigoare  
Elaborarea planificarilor calendaristice Cadrele didactice 12 sep.2016 Planificarile semestriale Programele scolare in vigoare  
Proiectarea didactica a unitatilor scolare Cadrele didactice sep. 2016 Proiectarea unitatilor de invatare Programele scolare in vigoare  
Avizarea documentelor de proiectare didactica Sefii comisiilor didactice sep. 2016 Documentele de proiectare avizate Regulamentul intern  
Elaborarea si avizarea programelor pentru disciplinele optionale 2017-2018 Cadrele didactice   Avizul inspectorilor de specialitate    
Administrarea si prelucrarea testelor initiale Sefii comisiilor metodice 24-31 sep. 2016 Fisele de analiza a testelor Programele comisiilor metodice  
Extinderea utilizarii metodelor interactive Sefii comisiilor metodice Permanent

Proiecte de lectie,

Fise de observare a lectiei

Programele comisiilor metodice  
Elaboratea unor palnuri de masuri in urma evaluarii initiale

Directorul,

Sefii comisiilor metodice

Semestrul I

Programe de pregatire suplimentara

Tratarea diferentiata  a elevilor

Planuri de masuri  
Monitorizarea parcurgerii sistematice a planificarilor calendaristice si a programelor scolare

Directorul,

Sesii comisiilor metodice

CEAC

 

Graficul asistentelor la lectii,

Fisele de ovservare a lectiei

   
Realizarea programelor de educatie diferentiata(pentru copiii cu cerinte educative specifice si pentru elevii capabili de performanta)

Cadrele didactice,

Sefii de catedra

Permanent Programul de pregatire suplimentara

Programele comisiilor metodice

Foaia de parcurs 2016-2017

 
Stabilirea formatiunilor de studiu pentru pregatirea suplimentara a elevilor capabili de performante scolare deosebite Profesorii de specialitate 31 oct. 2016 Listele elevilor selectati Programele comisiilor metodice  
Monitorizarea activitatilor de pregatire a elevilor capabili de performante scolare

Sefii comisiilor metodice,

CEAC

Lunar Fisele de moitorizare

Programele comisiilor metodice.

Regulamentrul CEAC

 
Evaluarea sistematica a elevilor Cadrele didactice Permanent Cataloagele scolare

Standardele de evaluare VIII,

Criteriile de notare V,VIII

 
Evaluarea stadiului si ritmicitatii notarii elevilor

Directorul,

Sefi comisiilor metodice

Lunar Sefii comisiilor metodice

ROFUIP,

Programeme comisiilor metodice

 
Elaborarea programelor de pregatire a elevilor performanti pentru participarea la concursurile solare pe discipline de invatamant Profesorii de specialitate 31 oct. 2016 Programul de pregatire suplimentara Programeme comisiilor metodice  
IV. RESURSE UMANE  
OBIECTIVE:
 1. Promovarea unui management al resurselor umane care sa asigure cresterea calitatii si eficienta activitatii de predare-invatare-evaluare.
 2. Prezentarea reglementarilor in vigoare privind cariera didactica si etapele formarii profesionale.
 3. Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la programe de formare organizate de MECTS,CCD si alti furnizori de formare continua.
 4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si organizationale.
 5. Asigurarea sanatatii si securitatii in munca.
 
Realizarea fisei postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic si asumarea fisei postului de catre angajatii scolii. Directorul 9 sept. 2016 Fisele postului actualizate

Codul muncii

Contractul colectiv de munca,

ROFUIP

 
Asigurarea sanatatii in munca a personalului angajat

Directorul,

Cadrul didactic cu atributii SSM

Calendarul SSM

Fise de instruire individula SSM,

Controlul medical,

Semnalizarea de evacuare

Planul de pregatire si protectie in domeniul SSM,

Graficul de activitati pentru apararea impotriva incediilor,

Fisa postului

 
Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane

Directorul,

Comisia de perfectionare

31 oct. 2016 Strategia de dezvoltare a resurselor umane PDI  
Aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane CA 31 oct. 2016 PV al sedintei CA

Regulamentul intern,

Sedinta CA

 
Prezentarea metodologiei gradelor didactice

Directorul,

Comisia de perfectionare

30sept. 2016 PV al sedintei CP    
Intocmirea bazei de date privind formarea continua a cadrelor didacice Comisia de perfectionare 14 sept. 2016 Baza de date    
Organizarea activitatilor la nivelul comisiilor metodice

Sefii comisiilor metodice

Calendarul activitatilor PV al comisiilor metodice Programele comisiilor metodice  
Monitorizarea activitatilor metodice

Directorul,

 CEAC

semestrial Fise de monitorizare

ROFUIP,

Regulamentul CEAC

 
Stabilirea instrumetelor si metodelor de evaluare aplicabile disciplinei Comisiile metodice 10 oct. 2016 PV comisii metodice

Programele scolare,

Programele comisiilor metodice

 
Monitorizarea aplicarii standardelor de evaluare si a criteriilor de notare

Directorul,

 CEAC

Permanent Fise de monitorizare

Graficul de control al directorului,

Regulamentul CEAC

 
Participarea invatatorilor si profesorilor la activitatile metodice ale cercurilor pedagogice

Cadrele didactice,

Sefii de comisii

Calendarul ISJ Fisa de prezenta Strategia de formare continua  
Participarea la conferinte, seminarii si simpozioane locale/interjudetene/nationale/internationale Cadrele didactice Calendarul specific

Diplome de participare,

Publicatii

Strategia de formare continua  
Evaluarea impactului programelor de formare continua a cadrelor didactice asupra calitatii activitatii didactice

Directorul,

 CEAC

Anual

Raport privind starea invatamantului,

Strategia de formare continua  
Prezentarea Metodologiei miscarii personalului didactic 2016-2017 Directorul Calendarul ISJ PV al sedintei CA Sedinta CP  
Aplicarea Metodologiei miscarii personalului didactic Directorul Calendarul mobilitatii Documentelel de mobilitate Metodologia miscarii personalului didactic 2016-2017  
Respectarea deontologiei profesionale a angajatilor scolii Cadrele didactice Permanent Absenta reclamatiilor Codul deontologioc al cadrelor didacice  
Elaborarea fisei de evaluare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar si nedidactic Directorul 01 sept. 2016 Fisa de evaluare

Fisa postului,

 
Aprobarea fisei de evaluare CA 01 sept. 2016 PV al sedintei CA

Fisa postului,

 
Acordarea calificativelor anuale personalului angajat Sefii comisiilor metodice,CA sept  2016 Calificativele anuale

Fisa postului,

Fisa de evaluare

 
Rezolvarea contestatiilor/petitiilor conform legislatiei in vigoare

Directorul,

 CA

Permanent Raspunsul catre petenti    
Stabilirea perioadelor concediilor de odihna CA Octombrie

Planificarea concediilor de odihna,

PV al sedintei CA

Cererile de concediu,

ROFUIP

 

 

V. RESURSE MATERIALE

 

OBIECTIVE:

 1. Fundamentarea , angajarea, ordonantarea si executia bugetului, conform prevederilor legale in vigoare.
 2. Gestionare eficienta a resurselor financiare si materiale.
 3. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare, conform normativelor in vigoare.
 4. Pastrarea, intretinerea si modernizarea bazei materiale a scolii.
 5. Stabilirea prioritatilor in vederea reparizarii fondurilor, a mijloacelor fixe ai a obiectelor de inventar achizitionate.
 
Elaborarea planului anual de achizitii publice

Directorul,

Sefii de comisii metodice

16 ian. 2017 Planul anual de achizitii publice

Solicitarile comisiilor si compartimentelor,

Ghidul de achizitii publice

 
Elaborarea proiectului de buget al scolii

Directorul,

Contabilul

18 nov. 2016 Proiectul de buget

Solicitarile comisiilor si compartimentelor,

PDI

 
Asigurarea incadrarii in creditele bugetare aprobate

Directorul,

Contabil

Permanent Evidente contabile Fisa postului administrator financiar  
Reducerea cheltuielilor pentru utilitati

Directorul,

Contabil

Permanent Evidente contabile Programul de reducere a cheltuielilor  
Asigurarea manualelor scolare gratuite

Directorul,

Bibliotecarul scolii

9 sep. 2016 Comanda de manuale Resurse guvernamentale,  
Monitorizarea utilizarii manualelor Bibliotecar Semestrial Fise de monitorizare  Programul compartimentului de biblioteca  
Derularea programului Cornul si laptele Prof responsabil Permanent Decizie interna Resurse UE  
Asigurarea cu rechizite gratuie tuturor elevilor cu probleme financiare

Directorul,

Bibliotecarul scolii

23 sep. 2016 Dosarele pentru rechizite Resurse guvernamentale  
Reavizarea autorizatiei  sanitare de functionare Directorul 31 aug. 2016 Avizul DSP Calarasi Documentele de avizare sanitara  
Obtinerea autorizatiei de securitare la incendiu Directorul dec. 2016  Fise de monitorizare Graficul de control al directorului  
Realizarea reinventarierii anuale Comisia de inventariere si casare  01 dec. 2016 Liste de inventar

Legea contabilitatii nr. 82/1991,

OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii

 
Finalizarea inventarierii Secretar 15 dec 2016 Registrul de inventar OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii  
Realizarea activitatii de casare Comisia de inventariere si casare 15 dec 2016 PV de casare OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii  
Monitorizarea activitatii de inventariere Directorul

01 dec 2016

15 dec. 2016

Nota de serviciu OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii  
Instruirea periodica a elevilor privind conservarea patrimoniului Cadrele didactice Trimestrial PV al instructajului ROFUIP  
Intretinerea si reparatia mobilierului si mijloacelor de imvatamant Directorul Permanent Programul anual de intretinere a mobilierului si mijloacelor de imvatamant Bugetul scolii  
Igienizarea si amenajarea spatiilor de invatamant Directorul 12 sep. 2016 Programul anual de igienizare Bugetul scolii  
Evaluarea utilizarii resurselor financiare si materiale Directorul Anual Raport privind starea invatamantului Planul managerial  
VI. RELATIA SCOALA-PARINTI-COMUNITATE  
OBIECTIVE:
 1. Stabilirea cadrului organizatoric pentru colaborarea cu parintii, autoritatile locale, institutiile de cultura si de arta si organizatiile guvernamentale.
 2. Implicarea parintilor in activitatile solii
 3. Promovarea imaginii publice a scolii.
 
Colaborarea cu Primaria Modelu pentru finantarea si derularea proiectelor initiale Directorul Permanent Intalnirile directorului cu reprezentantii PM PDI  
Incheierea parteneriatelor cu institutii si organizatii locale/judetene/natinale in vederea colaborarii pentru activitati extrascolare

Directorul,

Coordonatorul de programe educative

Septembrie 2016 Proiectele de parteneriat PDI  
Organizarea sedintelor cu parintii si constituirea comitetelor de parinti ale claselor Coordonatorul de programe educative 26 sep.2016 Lista comitetelor de parinti ale claselor ROFUIP  
Constituirea Consiliului Reprezentativ al Parintilor Coordonatorul de programe educative 03 oct 2016 Lista membrilor CRP ROFUIP  
Desemnarea reprezentilor  CRP in CA CRP 03 oct 2016 Decizia interna de constituire a CA

ROFUIP,

Sedinta CRP

 
Elaborarea programului activitatilor extracurriculare si extrascolare Coordonatorul de programe educative 03 oct 2016 Programul activitatilor extracurriculare si extrascolare PDI  
Organizarea activitatilor culturale-artistice pentru elevi,parinti, cadre didactice si reprezentantii comunitatii

Coordonatorul de programe educative,

 Cadrele didactice

Calendarul activitatilor extrascolare Proiectele activitatilor extrascolare Resurse bugetare  
Implicarea parintilor in organizarea activitatilor extrascilare(excursii, vizite,apectacole) Coordonatorul de programe educative Permanent Proiectele activitatilor extrascolare Proiectele activitatilor extrascolare  
Consilierea elevilor cu parinti plecati in strainatate Reprezentantii CJERAE Saptamanal Programul de consiliere pentru parinti    
Inventarierea , gestionarea eficienta si transmiterea informatiilor de interes public

Directorul

Secretar

Permanant Informatii postate pe site-ul scolii

Legea nr. 544/12.10.2001,

 
Organizarea si desfasurarea audientelor directorului si cadrelor didactice

Directorul,

Invatatorii, dirigintii

Saptamanal Programul de audiente    
                                   

                                                                                                    Directror,

Prof. Conachiu Valeria