Smaller Default Larger

PLAN  MANAGERIAL

AN  ȘCOLAR  2016-2017

             I.Diagnoza ativitatii din Scoala Gimnaziala Nr.2 Modelu
Activitati Responsabil Termen Indicatori de realizare

Instrumente/

Resurse

Elaborarea rapoartelor didactice individuale Cadre didactice 30 sept.2016 Rapoarte didactice anuale Fisa postului, fisa de evaluare,documente de proiectare didactica
Elaborarea rapoartelor comisiilor metodice Sefii comisiilor metodice 30 sept.2016 Rapoartele comisiilor metodice Dosarul comisiei metodice
Analiza activitatii Consiliului de administratie si evaluarea activitatii membrilor C.A.

Directorul

30 sept.2016 Procesul verbal al sedintei CA

Lista atributiilor membrilor CA

Dosarul CA

Registru procese verbale CA

Elaborarea raportului privind compartimentul secretariat Secretarul scolii 30 sept.2016 Raportul secretarei scolii

Fisa postului secretar

Program de activitate compartiment secretariat

Elaborarea raportului privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Directorul 14.oct.2016 Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Rapoartele comisiiilor metodice si compartimentelor
Validarea Raportului privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Consiliul profesoral 14.oct.2016 Procesul verbal al sedintei  CP

ROFUIP

Sedinta CP

II.Dezvoltarea organizationala, Relatiile sistemice

Obisctive

1.Cresterea eficientei exercitarii functiilor manageriale si orientarea acestora spre obtinerea de rezultate

2.Respectarea ROFUIP si al ROI

Elaboraea proiectului planului de scolarizare 2017-2018

Directorul Feb.2017 Proiectul planului de scolarizare

Recensamantul copiilor

Listele de inscriere la cls O

Recensamant 2015-2016

Avizarea proiectului planului de scolarizare2017-2018 Consiliul Profesoral Feb2017 Proces verbal al CP

ROFUIP

Sedinta CP

Elaborarea proiectului de incadrare Directorul Calendarul  ISJ Proiectul de incadrare Planul de scolarizare 2017-2018
Inscrierea elevilor in clasa pregatitoare an scolar 2017-2018 Invatatorii claselor a IVa Mai 2017 Cererile de inscriere Recensamantul copiilor 2017
Elaborarea planului managerial pentru anul scolar 2016-2017 Directorul Oct.2016 Planul managerial 2016-2017

PDI

Planul managerial

Elaborarea Planului managerial pentru anul scolar 2016-2017 semestrul I Directorul Oct.2016 Planul managerial 2016-2017 sem I

PDI

Planul managerial

Elaborarea Planului managerial pentru anul scolar 2016-2017 semestrul II Directorul Feb.2017 Planul managerial 2016-2017 sem II

PDI

Planul managerial

Revizuirea Regulamentului Intern Directorul Sept 2016 Regulamentul Intern revizuit ROFUIP
Avizarea ROI Consliul Profesoral Sept2016 Procesul verbal al sedintei  CP

ROFUIP

Sedinta CP

Aprobarea ROI Consiliul de administratie Sept2016 Procesul verbal al sedintei  CA

ROFUIP

Sedinta CA

Stabilirea atributiilor membrilor CA Directorul 30 sept2016

Decizia interna

Lista atributiilor membrilor CA

ROFUIP

ROI

Reorganizarea Consiliului de administratie

Directorul Sept2016 Decizia de constituire a CA

Hotararea CP

Horararea Consiliului Reprezentativ al parintilor

Deciza Primarului

Evaluarea periodica a memebrilor CA Directorul Semestrial

Rapoarte de autoevaluare

Raportul directorului

ROFUIP

Lista atributiilor memebrilor CA

Elaborarea graficului si a tematicii Sedintelor CA Directorul 30 sept 2016 Graficul si tematica  sedintelor CA ROFUIP
Elaborarea graficului si a tematicii Sedintelor CP Directorul 30 sept 2016 Graficul si tematica  sedintelor CP ROFUIP
Constituirea Consiliilor clasei Directorul, Invatatorii, Dirigintii 17 oct 2016 Procesul verbal al Consiliilor claselor

ROFUIP

ROI

Constituirea Comisiilor metodice Directorul Sept2016 Decizie interna

ROFUIP

ROI

Fisa de incadrare

Numirea sefilor comisiilor metodice Directorul Sept2016 Decizie interna

ROFUIP

Fisa de incadrare

Constituirea comisiilor pe domenii de activitate Presedintele CA Sept2016

Procesul verbal al sedintei  CA

Decizie interna

ROFUIP

Fisa de incadrare

Elaborarea programelor de activitate anuale ale comisiilor metodice Sefii comisiilor metodice 17 oct 2016 Programele de activitate anuale ale comisiilor metodice

ROFUIP

ROI

Aprobarea programelor de activitate anuale ale comisiilor metodice Consiliul profesoral 17 oct 2016 Procesul verbal al sedintelor CP

ROFUIP

Sedinta CP

Constituirea CEAC Directorul Sept 2016 Decizia interna

Regulament CEAC

ROFUIP

Numirea coordonatorului CEAC Directorul Sept 2016 Decizia interna

Regulament CEAC

ROFUIP

Numirea coordonatorului pentru proiecte si programe educative Directorul 16 sept 2016 Decizia interna

Regulament CEAC

ROFUIP

Stabilirea formatiunilor pentru activitatile extracurriculare Coordonatorul pentru proiecte si programe extrascolare 16 sept 2016 Tabele nominale Regulamentul activitatilor extrascolare
Proiectarea si realizarea activitatilor extracurriculare Cadre didactice, invatatori, diriginti Calendarul activitatilor

Programele activitatilor extrascolare

Listele de prezenta

Rezultatele elevilor

Regulamentul activitatilor extrascolare
Monitorizarea activitatilor extrascolare

Directorul

Coordonatorul pentru proiecte si programe extrascolare

CEAC

Grafic de control Fisele de asistenta pentru activitatile extrascolare

Regulament CEAC

ROFUIP

Evaluarea activitatilor extrascolare si extracurriculare

Directorul

Coordonatorul pentru proiecte si programe extrascolare

CEAC

Semestrial

Raport privind starea invatamantului

Procesele verbale ale sedintelor CP

Rapoartele activitatilor
Organizarea colectivelor de elevi si distribuirea rolurilor in cadrul clasei

Invatatori

Diriginti

26 sept 2016 Organigrama claselor ROI
Organizarea activitatilor de orientare scolara si profesionala a elevilor clasei a VIII-a

Dirigintii claselor

 a VIIIa

Mai 2017    
Numirea invatatorilor si a dirigintilor Directorul 01 sept 2016 Decizia interna  
Elaborarea orarului scolii Responsabil orar 12 sept 2016 Orarele definitive pe ciclurile de invatamant ROI
Stabilirea componentei formatiunilor de studiu Directroul 9 sept 2016 Listele de inscriere avizate de director ROI
Repartizarea salilor de clase pentru anul scolar 2016-2017 Directorul 9 sept 2016 Schema claselor ROI
Intocmirea fisei de incadrare a scolii

Directorul

Secretarul scolii

30 sept 2016 Fisa de incadrare

Deciziile ISJ

Deciziile inerne

Numirea comisiilor de corigenta Directorul Iunie 2017 Decizia interna ROFUIP
Completarea registrelor matricole  dupa examenele de corigenta si incheierea situatiei scolare

Directorul

Secretarul scolii

permanent

Registre matricole

Acte de studii

ROI
Gestionarea corecta a actelor de studii Secretarul scolii permanent Registrul actelor de studiu Regulamentul actelor de studiu
Elaborarea si transmiterea la timp a statisticilor , rapoartelor , informatiilor

Directorul ,

Secretarul scolii

permanent Registrul de intrari-iesiri  
Completarea cataloagelor scolare 2016-2017

Invatatori ,

Diriginti

16 sep.2016

Cataloagele avizate de director

Registre matricole ,

Baza de date a scolii

Stabilirea serviciului pe scoala

Prof. responsabil

Directorul

10 sep.2016 Graficul serviciului pe scoala

Regulamentul intern

Orarul scolii

Constituirea consiliului elevilor Coordonatorul de proiecte 30 sep.2016 Lista consiliului elevilor ROFUIP
Stabilirea programului de audiente Directorul , Invatatori , Diriginti 16 sep.2016 Programul de audiente Regulamentul intern
Distribuirea rechizitelor scolare Comisia rechizite Conf termenului Procev verbal de distribuire Dosarele pentru rechizitele scolare
Monitorizarea fenomenului de absenteism si stabilirea masurilor de remediere Comisia pentru monitorizarea frecventei

lunar

semestrial

Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Sedinta Consiliul profesoral,

Regulamentul intern

Evaluarea fenomenului de absenteism si stabilirea masurilor de remediere Comisia pentru monitorizarea frecventei

lunar

semestrial

Raportul comisiei Cataloage scolare
Prelucrarea regulamentului intern si R.O.F.U.I.P. in cadrul colectivelor de elevi si parinti

Invatatori ,

Diriginti

26 sep.2016 Proces verbal al sedintelor cu parinti

ROFUIP

Regulamentul intern

Validarea situatie scolare semestriale si a notelor la purtare sub 7 Consiliul profesoral dec 2016 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Cataloage scolare,

ROFUIP

Validarea situatie scolare anuale si a notelor la purtare sub 7 Consiliul profesoral  iun.2017 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Cataloage scolare,

ROFUIP

Validarea situatie scolare dupa examenul de corigenta Consiliul profesoral 05 sep.2016 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Dosarele de corigenta ,

Cataloage scolare,

ROFUIP

Aprecierea sintetica a activitatii personalului care solicita gradatie de merit Consiliul profesoral mar.2017 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral Metodologie acordarii gradatiei de merit
Arhivarea si pastrarea documentelor oficiale privind elevii si personalul scolii Secretarul scolii Permanent Registrul de evidenta al arhivei

Legea arhivelor

Programul compartimentului secretariat

III CURRICULUM

OBIECTIVE:

1.Asigurarea calitatii educatiei prin oferirea programelor de educatie care sa satisfaca asteptarile elevilor si parintilor si standardele de calitate .

2.Implementarea curriculum-ului national la nivelul fiecarei comisii metodice si al fiecarui cadru didactic .

3.Stabilirea CDS in functie de nevoile elevilor , de resursele umane si materiale ale scolii.

4.Centarea demersului educational pe elev si mentinerea rezultatelor scolare la un nivel cat mai ridicat .

Elaborarea planificarilor calendaristice anuale Cadrele didactice 12 sep.2016 Planificarile anuale Programele scolare in vigoare
Elaborarea planificarilor calendaristice Cadrele didactice 12 sep.2016 Planificarile semestriale Programele scolare in vigoare
Proiectarea didactica a unitatilor scolare Cadrele didactice sep. 2016 Proiectarea unitatilor de invatare Programele scolare in vigoare
Avizarea documentelor de proiectare didactica Sefii comisiilor didactice sep. 2016 Documentele de proiectare avizate Regulamentul intern
Elaborarea si promovarea ofertei educationale 2017-2018 Comisia de curriculum Semestrul II Ofera educationala avizata de CP  
Stabilirea CDS 2017-2018 CP Semestrul II

PV al sedintelor cu parintilor

Fisele de optiuni ale elevilor

 
Validarea CDS CP Semestrul II PV al sedintei CP

ROFUIP

Sedinta CP

Elaborarea si avizarea programelor pentru disciplinele optionale 2016-2017 Cadrele didactice   Avizul inspectorilor de specialitate  
Administrarea si prelucrarea testelor initiale Sefii comisiilor metodice 26-30 sep. 2016 Fisele de analiza a testelor Programele comisiilor metodice
Extinderea utilizarii metodelor interactive Sefii comisiilor metodice Permanent

Proiecte de lectie,

Fise de observare a lectiei

Programele comisiilor metodice
Elaboratea unor palnuri de masuri in urma evaluarii initiale

Directorul,

Sefii comisiilor metodice

Semestrul I

Programe de pregatire suplimentara

Tratarea diferentiata  a elevilor

Planuri de masuri
Monitorizarea parcurgerii sistematice a planificarilor calendaristice si a programelor scolare

Directorul,

Sesii comisiilor metodice

CEAC

 

Graficul asistentelor la lectii,

Fisele de ovservare a lectiei

 
Realizarea programelor de educatie diferentiata(pentru copiii cu cerinte educative specifice si pentru elevii capabili de performanta)

Cadrele didactice,

Sefii de catedra

Permanent Programul de pregatire suplimentara

Programele comisiilor metodice

Stabilirea formatiunilor de studiu pentru pregatirea suplimentara a elevilor capabili de performante scolare deosebite Profesorii de specialitate 31oct. 2016 Listele elevilor selectati Programele comisiilor metodice
Monitorizarea activitatilor de pregatire a elevilor capabili de performante scolare

Sefii comisiilor metodice,

CEAC

Lunar Fisele de moitorizare

Programele comisiilor metodice.

Regulamentrul CEAC

Evaluarea sistematica a elevilor Cadrele didactice Permanent Cataloagele scolare

Standardele de evaluare VIII,

Criteriile de notare V,VIII

Evaluarea stadiului si ritmicitatii notarii elevilor

Directorul,

Sefi comisiilor metodice

Lunar Sefii comisiilor metodice

ROFUIP,

Programeme comisiilor metodice

Elaborarea programelor de pregatire a elevilor performanti pentru participarea la concursurile scolare pe discipline de invatamant Profesorii de specialitate 31  oct. 2016 Programul de pregatire suplimentara Programeme comisiilor metodice
Organizarea si desfasurare evaluarii  nationale pentru elevii clasei a VIII-a Directorul  iun.2017 Planul operaional pentru organizarea Evaluarii nationale Metodologia Evaluarii nationale
Organizare si desfasurarea Evaluarii Nationale la clasele II,IV,VI

Directorul

Comisia de evaluare

Iunie 2017 Planul operaional pentru organizarea Evaluarii nationale Metodologia Evaluarii nationale
IV. RESURSE UMANE
OBIECTIVE:
 1. Promovarea unui management al resurselor umane care sa asigure cresterea calitatii si eficienta activitatii de predare-invatare-evaluare.
 2. Prezentarea reglementarilor in vigoare privind cariera didactica si etapele formarii profesionale.
 3. Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la programe de formare organizate de MENCS,CCD si alti furnizori de formare continua.
 4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si organizationale.
 5. Asigurarea sanatatii si securitatii in munca.
Realizarea fisei postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic si asumarea fisei postului de catre angajatii scolii. Directorul 9 sept. 2016 Fisele postului actualizate

Codul muncii

Contractul colectiv de munca,

ROFUIP

Asigurarea sanatatii in munca a personalului angajat

Directorul,

Cadrul didactic cu atributii SSM

Calendarul SSM

Fise de instruire individula SSM,

Controlul medical,

Semnalizarea de evacuare

Planul de pregatire si protectie in domeniul SSM,

Graficul de activitati pentru apararea impotriva incediilor,

Fisa postului

Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane

Directorul,

Comisia de perfectionare

31 oct. 2016 Strategia de dezvoltare a resurselor umane PDI
Aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane CA 31 oct. 2016 PV al sedintei CA

Regulamentul intern,

Sedinta CA

Identificarea si participarea la programele educationale nationale si internatinale:Comenius Comisia de perfectionare 31 mart. 2017   Site-ul www.anpcdefp.ro
Prezentarea metodologiei gradelor didactice

Directorul,

Comisia de perfectionare

30sept. 2016 PV al sedintei CP  
Intocmirea bazei de date privind formarea continua a cadrelor didacice Comisia de perfectionare 9 sept. 2016 Baza de date  
Organizarea activitatilor la nivelul comisiilor metodice

Sefii comisiilor metodice

Calendarul activitatilor PV al comisiilor metodice Programele comisiilor metodice
Monitorizarea activitatilor metodice

Directorul,

 CEAC

semestrial Fise de monitorizare

ROFUIP,

Regulamentul CEAC

Stabilirea instrumetelor si metodelor de evaluare aplicabile disciplinei Comisiile metodice 10 oct. 2016 PV comisii metodice

Programele scolare,

Programele comisiilor metodice

Monitorizarea aplicarii standardelor de evaluare si a criteriilor de notare

Directorul,

 CEAC

Permanent Fise de monitorizare

Graficul de control al directorului,

Regulamentul CEAC

Participarea invatatorilor si profesorilor la activitatile metodice ale cercurilor pedagogice

Cadrele didactice,

Sefii de comisii

Calendarul ISJ Fisa de prezenta Strategia de formare continua
Participarea la conferinte, seminarii si simpozioane locale/interjudetene/nationale/internationale Cadrele didactice Calendarul specific

Diplome de participare,

Publicatii

Strategia de formare continua
Stabilirea, valorificarea si publicarea temelor de cercetare colective sau individuale Sefii comisiilor metodice Mai 2017 Articole in publicatii ISBN Publicatii CCD
Evaluarea impactului programelor de formare continua a cadrelor didactice asupra calitatii activitatii didactice

Directorul,

 CEAC

Anual

Raport privind starea invatamantului,

Strategia de formare continua
Prezentarea Metodologiei miscarii personalului didactic 2016-2017 Directorul Calendarul ISJ PV al sedintei CA Sedinta CP
Aplicarea Metodologiei miscarii personalului didactic Directorul Calendarul mobilitatii Documentelel de mobilitate Metodologia miscarii personalului didactic 2016-2017
Respectarea deontologiei profesionale a angajatilor scolii Cadrele didactice Permanent Absenta reclamatiilor Codul deontologioc al cadrelor didacice
Elaborarea fisei de evaluare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar si nedidactic Directorul 01 sept. 2016 Fisa de evaluare

Fisa postului,

Aprobarea fisei de evaluare CA 01 sept. 2016 PV al sedintei CA

Fisa postului,

Acordarea calificativelor anuale personalului angajat Sefii comisiilor metodice,CA sept  2016 Calificativele anuale

Fisa postului,

Fisa de evaluare

Rezolvarea contestatiilor/petitiilor conform legislatiei in vigoare

Directorul,

 CA

Permanent Raspunsul catre petenti  
Stabilirea perioadelor concediilor de odihna CA Octombrie

Planificarea concediilor de odihna,

PV al sedintei CA

Cererile de concediu,

ROFUIP

 

V. RESURSE MATERIALE

OBIECTIVE:

 1. Fundamentarea , angajarea, ordonantarea si executia bugetului, conform prevederilor legale in vigoare.
 2. Gestionare eficienta a resurselor financiare si materiale.
 3. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare, conform normativelor in vigoare.
 4. Pastrarea, intretinerea si modernizarea bazei materiale a scolii.
 5. Stabilirea prioritatilor in vederea reparizarii fondurilor, a mijloacelor fixe ai a obiectelor de inventar achizitionate.
Elaborarea planului anual de achizitii publice

Directorul,

Sefii de comisii metodice

16 ian. 2017 Planul anual de achizitii publice

Solicitarile comisiilor si compartimentelor,

Ghidul de achizitii publice

Elaborarea proiectului de buget al scolii

Directorul,

Contabilul

18 nov. 2016 Proiectul de buget

Solicitarile comisiilor si compartimentelor,

PDI

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al scolii CA Ianuarie 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli,

PV al sedintei CA

ROFUIP,

Regulamentul intern,

Sedinta  CA

Asigurarea incadrarii in creditele bugetare aprobate

Directorul,

Contabil

Permanent Evidente contabile Fisa postului administrator financiar
Reducerea cheltuielilor pentru utilitati

Directorul,

Contabil

Permanent Evidente contabile Programul de reducere a cheltuielilor
Asigurarea manualelor scolare gratuite

Directorul,

Bibliotecarul scolii

9 sep. 2016 Comanda de manuale Resurse guvernamentale,
Monitorizarea utilizarii manualelor Bibliotecar Semestrial Fise de monitorizare  Programul compartimentului de biblioteca
Derularea programului Cornul si laptele Prof responsabil Permanent Decizie interna Resurse UE
Asigurarea cu rechizite gratuie tuturor elevilor cu probleme financiare

Directorul,

Bibliotecarul scolii

23 sep. 2016 Dosarele pentru rechizite Resurse guvernamentale
Reavizarea autorizatiei  sanitare de functionare Directorul 31 aug. 2016 Avizul DSP Calarasi Documentele de avizare sanitara
Obtinerea autorizatiei de securitare la incendiu Directorul dec. 2016  Fise de monitorizare Graficul de control al directorului
Realizarea reinventarierii anuale Comisia de inventariere si casare  01 dec. 2016 Liste de inventar

Legea contabilitatii nr. 82/1991,

OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii

Finalizarea inventarierii Secretar 16 dec 2016 Registrul de inventar OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii
Realizarea activitatii de casare Comisia de inventariere si casare 16 dec 2016 PV de casare OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii
Monitorizarea activitatii de inventariere Directorul

01 dec 2016

16 dec. 2016

Nota de serviciu OMF 1753/2004 Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii
Instruirea periodica a elevilor privind conservarea patrimoniului Cadrele didactice Trimestrial PV al instructajului ROFUIP
Intretinerea si reparatia mobilierului si mijloacelor de imvatamant Directorul Permanent Programul anual de intretinere a mobilierului si mijloacelor de imvatamant Bugetul scolii
Igienizarea si amenajarea spatiilor de invatamant Directorul 12 sep. 2016 Programul anual de igienizare Bugetul scolii
Evaluarea utilizarii resurselor financiare si materiale Directorul Anual Raport privind starea invatamantului Planul managerial
VI. RELATIA SCOALA-PARINTI-COMUNITATE
OBIECTIVE:
 1. Stabilirea cadrului organizatoric pentru colaborarea cu parintii, autoritatile locale, institutiile de cultura si de arta si organizatiile guvernamentale.
 2. Implicarea parintilor in activitatile solii
 3. Promovarea imaginii publice a scolii.
Colaborarea cu Primaria Modelu pentru finantarea si derularea proiectelor initiale Directorul Permanent Intalnirile directorului cu reprezentantii PM PDI
Incheierea parteneriatelor cu institutii si organizatii locale/judetene/natinale in vederea colaborarii pentru activitati extrascolare

Directorul,

Coordonatorul de programe educative

Septembrie 2016 Proiectele de parteneriat PDI
Organizarea sedintelor cu parintii si constituirea comitetelor de parinti ale claselor Coordonatorul de programe educative 26 sep.2016 Lista comitetelor de parinti ale claselor ROFUIP
Constituirea Consiliului Reprezentativ al Parintilor Coordonatorul de programe educative 03 oct 2016 Lista membrilor CRP ROFUIP
Desemnarea reprezentilor  CRP in CA CRP 03 oct 2016 Decizia interna de constituire a CA

ROFUIP,

Sedinta CRP

Elaborarea programului activitatilor extracurriculare si extrascolare Coordonatorul de programe educative 03 oct 2016 Programul activitatilor extracurriculare si extrascolare PDI
Organizarea activitatilor culturale-artistice pentru elevi,parinti, cadre didactice si reprezentantii comunitatii

Coordonatorul de programe educative,

 Cadrele didactice

Calendarul activitatilor extrascolare Proiectele activitatilor extrascolare Resurse bugetare
Implicarea parintilor in organizarea activitatilor extrascilare(excursii, vizite,apectacole) Coordonatorul de programe educative Permanent Proiectele activitatilor extrascolare Proiectele activitatilor extrascolare
Consilierea elevilor cu parinti plecati in strainatate Reprezentantii CJERAE Saptamanal Programul de consiliere pentru parinti  
Inventarierea , gestionarea eficienta si transmiterea informatiilor de interes public

Directorul

Secretar

Permanant Informatii postate pe site-ul scolii

Legea nr. 544/12.10.2001,

Organizarea si desfasurarea audientelor directorului si cadrelor didactice

Directorul,

Invatatorii, dirigintii

Saptamanal Programul de audiente  
                 

Directror,

Prof. Conachiu Valeria